Taşınmazların Yeniden Değerlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar BelirlenmiştirTaşınmazların Yeniden Değerlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir
 
6 Temmuz 2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan  500 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 31. madde kapsamındaki; aktife kayıtlı taşınmazların yeniden değerlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Bilindiği üzere 25.Mayıs.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 31. madde kapsamında; Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 25 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla aktiflerine kayıtlı bulunan taşınmazlarını (sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazlar hariç) 30 Eylül 2018 tarihine kadar yeniden değerleyebileceklerdir. Konuya ilişkin açıklamalar 29.05.2018 tarih 2018-031 sayılı sirkülerimizde yapılmıştır.
 
İhtiyari olan bu uygulamada . Dileyen mükellefler bilançolarında kayıtlı taşınmazlarının defter kayıtlarında yer alan değerlerini Yİ-ÜFE değerindeki artış oranına göre yeniden değerleyebileceklerdir.
 
Değerleme sonrasında oluşacak olan değer artışı pasifte özel bir fon hesabında tutulacak ve söz konusu tutar üzerinden % 5 olarak hesaplanan vergi, yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 25 inci günü akşamına kadar  gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilecek ve aynı süre içerisinde ödenecektir.
 
Bu vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilmeyeceği gibi, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak da dikkate alınamayacaktır. Ayrıca ödemenin zamanında gerçekleştirilememesi durumunda bu maddeden faydalanma imkanı ortadan kalkacaktır.
 
Tebliğ ile söz konusu uygulamaya ilişkin olarak detaylı açıklamalara yer verilmiş olup, uygulamaya ilişkin detaylara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız

Saygılarımla