Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan teslimler, Tam İstisna kapsamına Alınan Bağışlar, Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetleri Gibi KDV Mevzuatındaki Değişiklere İlişkin 19 Seri No’lu KDV Tebliği Hk.


Gümrüksüz Satış Mağazalarına Yapılan teslimler, Tam İstisna kapsamına alınan Bağışlar, Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetleri Gibi KDV Mevzuatındaki Değişiklere İlişkin 19 Seri No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır
 

6 Temmuz 2018 tarih  ve 30470 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 19 Seri Nolu ‘’Katma Değer  Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’’  ile, 1 No’lu Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.

1 No’lu Uygulama Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ve düzenleme konuları aşağıda başlıklar halinde  özetlenmiştir.

-      Konfeksiyon kırpıntıları teslimlerinin KDV’den istisna edilmesine yönelik gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

-          7104 sayılı Kanun’un 3. maddesi ile  ; KDV Kanunu’nun 12. maddesinde yapılan düzenleme ile ; gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına yapılan teslimlerin ihracat teslimi kapsamına alınmasına ilişkin açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

-          Türkiye’de ikamet etmeyen taşımacılara uygulanan istisna kapsamına otoyol geçiş ücretleri dahil edilmesine ilişkin ilave yapılmıştır.

-          7104 sayılı Kanun’un ile ; KDV’nun 13. maddesine yapılan ilavelerle 1/6/2018 tarihinden itibaren Tam İstisna kapsamına bazı tesislerin yapımında bağışta bulunacaklara yapılan teslimler de alınmıştır. Buna istinaden tebliğde Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetlerdeki istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

-          7104 sayılı Kanun’un ile ; KDV’nun 13. maddesine yapılan ilavelerle Tam İstisna kapsamına alınan Yabancılara verilen sağlık hizmetlerine de alınmıştır.  Tebliğde  Sağlık Bakanlığınca izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere, münhasıran sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde verilen koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

      Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine dönüşmesi işlemlerinin istisna kapsamına alınmasına yönelik gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

         İthalat ve ihracat işlemlerine konu mallar ile transit rejim kapsamında işlem gören mallar için verilen ardiye, depolama ve terminal hizmetlerindeki istisna uygulamasına ilişkin düzenlemeler  yapılmıştır.

     7104 sayılı Kanun ile ; KDVK’nun Özel Matrah Şekilleri” başlıklı 23. maddesinde yapılan değişiklikle, ikinci el oto alış satışlarında özel matrah şekli belirlenmiştir. Buna göre Tebliğde ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

         Tam istisna kapsamındaki işlemlerin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkan kur farklarının iadesine yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla