472 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan gönderme zorunluluğu getiren 403 Nolu VUK Genel Tebliği ile yürürlükten kalktı

472 sıra No’lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin mizan gönderme zorunluluğu getiren 403 No’lu VUK Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırıldı. 

19.1.2011 tarihli ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 seri No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile mükelleflere 2010 yılı ve takip eden dönemler için elektronik ortamda kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu getirilmişti.

Söz konusu Tebliğ, 27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi  Gazetede yayımlanan 472 sıra No’lu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Buna göre kesin mizan bildirimi verme zorunluluğu kaldırılmıştır. 

Saygılarımızla