Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar

Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Karar
 
24 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 2018/11284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vergiye uyumlu mükelleflerin borçları için çok zoru durumun tespiti halinde tecil ve taksitlendirme imkanı getirilmiştir
 
BKK’da Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi çerçevesinde ticari, zirai ve mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan borçluların tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanabilmeleri için çok zor durumun tespitinin tespitinde gerekli kriterler belirlenmiştir.
 
Çok zor durum halinin tespitinde kullanılacak kriterler

Kararda zor durumun tespiti iki grup altında belirlenmiştir.

a) Bilanço esasına göre defter tutan yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.
 
Nakit Oranı      :                 Hazır Değerler + Menkul Kıymetler
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Likidite Oranı    :              Dönen Varlıklar - Stoklar
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Kaldıraç Oranı   :          Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Toplam Varlıklar
b) İşletme/zirai işletme hesabı esasına göre defter tutan, ticari kazancı basit usulde tespit edilen ve serbest meslek kazanç defteri tutan mükelleflerin çok zor durum halinin tespitinde aşağıdaki mali göstergeler kullanılır.
Nakit Oranı       :                  Kasa + Banka
Kısa Vadeli Borçlar
Likidite Oranı     :              Kasa + Banka + Kısa Vadeli Alacaklar
Kısa Vadeli Borçlar
Kaldıraç Oranı     :             Kısa Vadeli Borçlar + Uzun Vadeli Borçlar
Toplam Varlıklar
 
 
Mükelleflerin mali durumlarının değerlendirilmesi sonucu; aşağıda belirtilen şartların bir arada bulunması halinde mükelleflerin çok zor durumda oldukları kabul edilecektir.
 
  • Nakit oranının 0,1 veya 0,1’den küçük,
  • Likidite oranının 0,7 veya 0,7’den küçük,
  • Kaldıraç oranının 0,7 veya 0,7’den büyük büyük olması
Zor durum halinin tespitine ilişkin yapılacak mali analizlerde, Vergi Usul Kanunun uyarınca (Md. 175 ve mükerrer 257 nci maddeleri) hazırlanan mali tablolar dikkate alınacaktır.
 
Tecil süreleri ve faiz oranları
mükelleflerin çok zor durum derecesinin belirlenmesinde, aşağıdaki likidite ve kaldıraç oranları kullanılacaktır.
 
Likidite Analizi Tablosu
Derece Oran
(L) (X)
1 0,7 ≥ X ≥ 0,6
2 0,6 > X ≥ 0,5
3 0,5 > X ≥ 0,4
4 0,4 > X ≥ 0,3
5             0,3 > X
 
Kaldıraç Analizi Tablosu
Derece Oran
(K) (Y)
1 0,7 ≤ Y ≤ 0,8
2 0,8 < Y ≤ 0,9
3 0,9 < Y ≤ 1
4 1 < Y ≤ 1,1
5 1,1 < Y
 
Mükelleflerin, likidite ve kaldıraç analiz tablolarına göre ayrı ayrı tespit edilen dereceler toplanarak “Çok Zor Durum Derecesi bulunur. Bu dereceye göre azami tecil süresi ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre belirlenen tecil faizinin (Yürürlükteki Tecil Faiz Oranı=TFO) belirli bir yüzdesi esas alınarak bulunan faiz oranı “Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu”ndan tespit edilir.
 
Tecil Süresi ve Faiz Oranı Belirleme Tablosu
Çok Zor Durum Derecesi (L+K) Azami Tecil Süresi Tecil Faizi Oranı
2-3 18 aya kadar TFO x 0,75
12 aya kadar TFO x 0,7
6 aya kadar TFO x 0,65
4-5 24 aya kadar TFO x 0,7
18 aya kadar TFO x 0,6
12 aya kadar TFO x 0,5
6 aya kadar TFO x 0,4
6-7 36 aya kadar TFO x 0,7
24 aya kadar TFO x 0,6
18 aya kadar TFO x 0,5
12 aya kadar TFO x 0,4
6 aya kadar TFO x 0,3
8-9 48 aya kadar TFO x 0,6
36 aya kadar TFO x 0,5
24 aya kadar TFO x 0,4
18 aya kadar TFO x 0,3
12 aya kadar TFO x 0,2
6 aya kadar TFO x 0,1
10 60 aya kadar TFO x 0,5
48 aya kadar TFO x 0,4
36 aya kadar TFO x 0,3
24 aya kadar TFO x 0,2
18 aya kadar TFO x 0,15
12 aya kadar TFO x 0,1
6 aya kadar TFO x 0,05
 
 
Yİ-ÜFE uygulaması

6183 sayılı Kanun’un 48/A maddesi kapsamında tecil edilecek gecikme zammının, TÜİK’in her ay için belirlediği Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak Yİ-ÜFE tutarı olarak hesaplanması uygun görülmüştür.

Bu Karar 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vadesi gelen alacaklara uygulanabilecektir.
 
Metnin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilrsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla