Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı %17,06 Olarak Açıklanmıştır

 
Sermaye Artırımında İndirim Uygulamasında Dikkate Alınacak Faiz Oranı %17,06 Olarak Açıklanmıştır
 
Gelir İdaresi Başkanlığınca yayımlanan 30 Ocak 2018 tarihli ve 47 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile 2017 hesap dönemine ilişkin olarak nakit sermaye artırımında indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan % 17,06 oranının dikkate alınacağı duyurulmuştur.
 
Söz konusu düzenleme aşağıdaki gibidir.
 
Konusu                                  : Sermaye artırımında indirim uygulamasında dikkate alınacak faiz oranı
Tarihi                                      : 30/01/2018
Sayısı                                     : KVK-47/2018-1
İlgili olduğu maddeler          : Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 10
İlgili olduğu kazanç türleri   : Kurum Kazancı
  
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan "Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı" dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.
 
04/03/2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 9 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğiyle 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine eklenen “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde, indirim uygulamasında TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları”ndan “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranının dikkate alınacağı belirtilmiştir.
 
Buna göre, 2017 hesap dönemine ilişkin olarak indirim uygulamasında TCMB tarafından en son açıklanan %17,06 (yüzde onyedi virgül sıfıraltı) oranı dikkate alınacaktır.
 
Duyurulur

Saygılarımızla