Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik
 
22 Şubat 2017 tarihli ve 29987 sayılı Resmi Gazete ’de 2017/9917 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlanmıştır.
 
Söz konusu karar ile yapılan değişikler başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.
 
Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamaları
 
Değişiklik Kararının 1 inci maddesiyle,  2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın “KDV istisnası ve iadesi” başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları" ibaresi eklenmiştir.
 
Bilindiği üzere 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un 7 . maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilerek, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisnası getirilmiştir. Bu çerçevede söz konusu karar da KDV Kanunu ile uyumlu hale getirilmiştir.
 
Alt Bölge Desteğinden Yararlanacak Yatırımlar
 
Değişiklik Kararının 2 nci maddesiyle, Kararın “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18 inci maddesinde değişiklik yapılarak, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4 üncü ve 5 inci bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamındaki yatırımların, tabi olunan uygulama kapsamında  6 ncı bölgede uygulanan desteklerden aynı oran, miktar, süre ve şartlarda yararlanmaları sağlanmıştır.
 
Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında Desteklenmesi Uygun Görülen Yatırımlar
 
Değişiklik Kararının 3 üncü maddesiyle, Kararın “Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi” başlıklı 23/A maddesi eklenmiştir.
 
MADDE 23/A- 1. Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan "Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi" çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar ikinci ve üçüncü fıkrada belirlenen şartlarda bu Karar kapsamındaki desteklerden de yararlanır.

2. Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması durumunda;

a) Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesisler, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,

b) 6 ncı bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden, yararlanır.

3. Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesis ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırım ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden yararlanır.  
Bölgesel Desteklere Yapılan İlaveler

Değişiklik Kararının 4 üncü maddesi ile Kararın EK-2B sayılı ve "İllerin Bölgesel Desteklerden Yararlanabilecek Sektörlerine İlişkin Sektör Numaraları" başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotunda yapılan değişiklikle, aşağıda belirtilen yatırımların, bulundukları bölgeye sağlanan bölgesel desteklerden yararlanmaları sağlanmıştır.
 
  • 5 inci bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar,
  • 4 üncü ve 5 inci bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.
 
Ayrıca yine bu madde ile eklenen 13 numaralı dipnota göre, Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanacaktır.
 
Karara eklenen Geçici Maddeye(9) göre, yukarıda belirtilen yatırımlara ilişkin lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 1/1/2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.
 
Yüksek Teknoloji Yatırım Konuları
 
Değişiklik Kararının 5 inci maddesiyle, Kararın EK-6 sayılı ve "4. Bölge Desteklerinden Faydalanabilecek Orta-Yüksek Teknoloji Yatırım Konuları" başlıklı tablosunun 23 üncü satırı aşağıdaki şekilde değiştirilerek; av tüfekleri, av tüfeklerine yönelik fişekler ve av tüfeği aksam ve parçalarına ilişkin sınırlandırma kaldırılmıştır
 
‘’2927 Silah ve Mühimmat İmalatı’’
 
2017 Yılında Yapılacak yatırımlara ilişkin İlave teşvikler
Değişiklik Kararının 6 ncı maddesi ile Karara eklenen geçici maddeler ile yatırım teşvik belgeli ve yatırımı devam eden mükellefler için 1/1/2017-31/12/2017tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırımlara   ilave  avantajlar sağlanmıştır.

Geçici Maddeye(8) göre  Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik US-97 Kodu: 15-37" düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi.
b) Bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.
 
Söz konusu Karar aşağıdaki linkten ulaşabiliriisniz.
 
Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla