Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin Birleştirilmesine İlişkin Bildirim ve Geçiş Süreci Belirlenmiştir

Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin Birleştirilmesine İlişkin Bildirim ve Geçiş Süreci Belirlenmiştir.
 
 18 Şubat 2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete ‘de "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. Tebliğde muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’na eklenen “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” başlıklı 98/A maddesine ilişkin detaylar ve yeni uygulamaya geçiş tarihleri belirlenmiştir.
 
Tebliğde yapılan açıklamalar çerçevesinde söz konusu beyannamelerin verilmesine ilişkin hükümleri 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Ancak  Kırşehir ili merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler tarafından (Haziran ayında verilmesi gereken beyannameler dahil olmak üzere) 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren verilmeye başlanacaktır.
 
Diğer taraftan  belirtilen tarihlerden itibaren bu beyannameleri vermek zorunda olan mükelleflere/işverenlere, vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bir bildirim verme yükümlülüğü de getirilmiştir. Bu çerçevede Vergi kanunlarına göre muhtasar beyanname verme yükümlülüğü bulunan ve aynı zamanda 5510 sayılı Kanuna göre aylık prim ve hizmet belgesi veren mükelleflerin/işverenlerin vergi kimlik numaraları ile kurum işyeri sicil numaralarının eşleştirilmesi amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu Tebliğ ekinde yer alanVergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim”i (Ek-8)  elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilmiştir.
 
Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar (31 Mart 2017)  internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir.
 
Tebliğ ile söz konusu uygulanmanın usul ve esasları aşağıda özetlenmiş olup, tebliğ metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verilme Süresi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin, ertesi ayın 23 üncü günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.

İşçi Çalıştıran İşveren Artık Üçer Aylık Muhtasar Beyanname Veremeyecektir.
Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde veren ve işçi çalıştıran mükelleflere, çalıştırdıkları hizmet erbabının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine ilişkin olarak verecekleri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesini aylık dönemler halinde beyan etme zorunluluğu getirilmiştir.

Sadece İşçi Çalıştırmayan İşverenler Üçer Aylık Muhtasar Beyanname Verebilecektir.
Muhtasar beyannamelerini üçer aylık dönemler halinde vermekle birlikte yanında işçi çalıştırmayan mükellefler ise yaptıkları ödemeleri veya tahakkuk ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan kestikleri vergileri Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile önceden olduğu gibi üçer aylık dönemler halinde Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23 üncü günü akşamına kadar vermeye devam edeceklerdir.

Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verileceği Yetkili Vergi Dairesi
Birden fazla vergi dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunanlar için sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içerecek şekilde verilecek olan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin verileceği yetkili vergi dairesi, çalışanların ücret ödemeleri üzerinden yapılan gelir vergisi kesintisinin beyan edileceği yer vergi dairesidir.

ÖRNEK: Nevşehir ili ve Afyonkarahisar ili İscehisar ilçesinde ticari faaliyette bulunan Bay (E)’nin; Nevşehir Vergi Dairesinde gelir vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi ve İscehisar Vergi Dairesinde gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır. Bay (E) Nevşehir ilinde 3, İscehisar ilçesinde bulunan şubesinde ise 2 sigortalı çalışan istihdam etmektedir. İscehisar ilçesindeki faaliyetler gerçek kişiden kiralanmış bir işyerinden yürütülmektedir.
Bay (E)’nin istihdam ettiği Nevşehir’de 3 ve İscehisar’da 2 çalışanının ücret ödemesi Nevşehir merkezden, şube işyerine ait kira ödemesi ise İscehisar’dan yapılmaktadır.
Ücret ödemelerine ilişkin gelir vergisi kesintileri ile çalışanların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri (her bir şubeye ait kurum işyeri sicil numarası belirtilerek) Nevşehir Vergi Dairesine verilecek olan
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine dahil edilecektir. Şube işyeri kira ödemesi üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinin ise Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile İscehisar Vergi Dairesine beyan edilmesi gerekmektedir.

Tek Beyanname ile Birden Fazla Tahakkuk Fişi Düzenlenebilecek
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilen vergi kesintileri ile sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgileri için ayrı ayrı tahakkuk fişleri düzenlenecektir.

ÖRNEK: Bayan (H), işyerinde Ağustos/2017 döneminde 5510 sayılı Kanuna istinaden tüm sigorta kollarına tabi 6, sosyal güvenlik destek primine tabi 1, 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine istinaden tüm sigorta kollarına tabi 4 olmak üzere toplam 11 sigortalı çalıştırmıştır. Ağustos/2017 dönemine ait vergi kesintisi ve prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bayan (H) adına yetkili meslek mensubu tarafından gönderilmiştir.

Beyannamenin meslek mensubunca onayını müteakip vergi kesintisine ilişkin 1 adet, 5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmetlerine ilişkin 2 adet ve 4447 sayılı Kanuna göre ise 1 adet olmak üzere toplam 4 adet tahakkuk fişi düzenlenecektir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Düzeltme Beyannamesi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin kanuni beyanname verme süresi içerisinde elektronik ortamda verilmesi esastır. Kanuni süresi içerisinde veya kanuni süresinden sonra verilen beyannamenin hatalı ve/veya eksik olduğu hallerde, süresinde veya süresi geçtikten sonra bu hata ve/veya eksiklikleri düzeltici mahiyette elektronik ortamda yeni bir beyanname verilmesi mümkündür.

Cezai Müeyyideler
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin fiillerin vergi kanunlarına göre vergi cezası kesilmesini gerektirmesi halinde 213 sayılı Kanun uyarınca vergi dairelerince, bu fiillerin 5510 sayılı Kanuna göre idari para cezası gerektirmesi halinde 5510 sayılı Kanun uyarınca sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi tarafından ayrı ayrı ceza kesilecektir.

Tebliğ metninin tamamına ulaşabilmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla