KDV İadesine Artırımlı Teminat Uygulaması ve KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Düzenlemeler

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde;  Serbest Bölgelere İlişkin Yük Taşıma İşleri, KDV İadelerinde Artırmalı Teminat Uygulaması Konuları ile Muhtelif Konularda Düzenlemeler Yapılmış Olup, Yapılan Düzenlemeler Özet Olarak Aşağıda Açıklanmıştır.
 
1-  Kısmi tevkifat yapmak zorunda olan alıcılar genişletilmiş, belirlenmiş alıcılar arasına “Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri” dahil edilmiştir.

2- Hekimlik hizmeti iş gücü tevkifatı kapsamından çıkartılmıştır.

3- Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanması durumunda kdv düzeltmesi hk.düzenleme yapılmıştır.

4- Bazı hizmetlerde tevkifat uygulamasından kaynaklanan mahsuben iade talepleri sadece vergi inceleme raporu ile yerine getirilecektir.

5- Roaming hizmetlerinde “kdv’siz fatura” istisnanın tevsikine yönelik belge olarak kabul edilecektir.

6- İhraç Kayıtlı Teslimlerdeki iade işlemlerinde, imalatçı aleyhine matrahta değişiklik olduğunda, iade edilecek veri, bu değişikliğe göre düzeltilecektir.

Ayrıca, İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacaktır. Bu durumda da, iade edilecek kdv hesabında, kur farkından dolayı matrah azalması dikkate alınacaktır.

7- DİİB sahibi mükelleflerin ihraç kaydıyla tesliminde iade alınacak kdv tutarının tespitine yönelik açıklama yapılmıştır. Buna göre iade alınabilecek KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin edilen malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamayacaktır.

8- Serbest bölgelere yönelik ihraç amaçlı yük taşıma işlemleri kdv’den istisna edilmiştir.
Söz konusu istisnanın kapsamına, yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetler ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri girmektedir. İhraç amaçlı yük taşıma işleri dışında, yurtiçinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurtiçine yönelik olarak verilen hizmetler KDV'ye tabidir.

Buna göre, serbest bölgeden bir limana veya bir gümrük çıkış kapısına ihraç malının taşınması işi KDV'den istisnadır. Serbest bölgede üretilecek mamulün üretiminde kullanılacak malların yurtiçinden serbest bölgeye, serbest bölgeden bir başka serbest bölgeye taşınması da istisna kapsamında değerlendirilecektir. Diğer taraftan serbest bölgeden yurtiçine yapılacak taşıma işleri ihraç amaçlı yük taşıma işi kapsamında değerlendirilmeyeceğinden KDV'ye tabi olacaktır.

9- Konut tesliminden önce fatura düzenlenmesi halinde faturanın düzenlendiği tarihteki kdv oranı esas alınacaktır

11- İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinde  KDV iadesi tutarının hesaplanmasında değişikliğe gidilip, perde ve avize tesliminde genel oran üzerinden KDV hesaplanacağı, 150 m²’nin altındaki konutun inşasında kullanılan kombi, cam balkon, duş teknesi, duşakabin, küvet, mutfak dolabı, evye, batarya, duş başlığı, panel radyatör gibi eşyalara ilişkin yüklenilen KDV iade hesabına dahil edilebileceği belirtilmiştir.

12- İndirimli orana tabi işlemlerden doğan mahsuben iade talepleri yılı içinde ymm raporu ile yerine getirilebilecektir.

13- KDV iadesinin mahsup edilebileceği borçlar genişletilmiş, doğalgaz borçlarının yanında organize sanayi bölgelerinden temin edilen elektrik, su, doğalgaz, internet hizmetleri, altyapı katılım payları ve aidatlara ilişkin borçlar da eklenmiştir.

15- İndirimli orana tabi işlemler birlikte tevkifattan doğan iade alacağı varsa, öncelikle tevkifattan doğan iade alacağı iade edilecektir. 

16- Vergi inceleme raporuna göre gerçekleşen mahsuben iade talepleri hk. düzenleme yapılmıştır.
 
17- İndirimli orana tabi işlemlerde kullanılan tabloda değişiklik yapılmıştır.
 
18- Alıcı tarafından kabul edilmeyip kayıtlara alınmayan ve dava konusu yapılan faturanın KDV’si, davanın sonuçlandığı yıl defter kayıtlarına alınarak indirim konusu yapılabilecektir. 
 
20- Teminat Karşılığı Alınan KDV İadelerine İlişkin YMM Raporunun 6 aylık sürede veya ek surede ibraz edilmemesi halinde, teminat vergi inceleme raporu ile çözülecektir.
 
21- KDV iadelerinde  Artırımlı Teminat Uygulaması getirilmiş, ve talep edilen iade tutarının  % 120’si oranında  (İTUS sertifikası sahibi mükellefler için %60’ı oranında) banka teminat mektubu verilmesi halinde, Nakden İadelerin 5 Gün İçinde gerçekleştirileceğine dair düzenleme yapılmıştır.


Saygılarımızla