Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarındaki Değişiklik İle İlgili BKK Yayımlanmıştır

Damga Vergisi, KDV ve ÖTV Oranlarındaki Değişiklik İle İlgili BKK Yayımlanmıştır

3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete ’de; yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
  • Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranının belirlenmesine,
  • Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına,
  • İndirimli orana tabi işlemlerde iade edilecek verginin alt sınırının tespitine ve
  • 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) ve (IV) sayılı listelerde yer alan bazı mallarda uygulanan özel tüketim vergisi oranının belirlenmesine ilişkin Kararlar alınmıştır.
 Söz konusu Karar ile yapılan değişiklikler aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.
 
Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmeleri ile Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinin Damga Vergisi Sıfıra İndirildi.
 
Söz konusu Karar ile Damga Vergisi Kanunu’na ekli (1) sayılı listenin “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:” başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan “Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ”ne ait damga vergisi oranı “0” olarak belirlenmiştir.
 
Konut Teslimlerinde Uygulanan KDV Oranı Değiştirildi.
 
Kararın 2. maddesiyle, Yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ila 31 Aralık 2016 tarihleri arasında alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren yapılan konut inşaatı projeleri kapsamındaki konut teslimlerinde KDV oranlarında bir değişiklik yapılmamış Ancak yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde uygulanacak olan KDV oranları değiştirilmiştir.
 
Buna göre yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaat projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerindeki konutlardan; büyükşehirlerde, lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan, net alanı 150 m2’ye kadar olanların, yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine yapıldığı arsanın birim m2 vergi değeri,
a) 1.000 Türk Lirası ile 2.000 bin Türk Lirası (2.000 Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde %8,
b) 2.000 Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18
oranında hesaplanacaktır.
 
Ayrıca bu Kararın 3 üncü maddesiyle, 2007/13033 sayılı Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan 31/3/2017 tarihi 30/9/2017 olarak değiştirilmiştir.
Buna göre, %18 KDV oranına tabi konutların da 30 Eylül 2017 tarihine kadar teslimlerinde %8 KDV oranı uygulanacaktır.
 
Yat, Kotra, Tekne ve Gezinti Gemilerin Tesliminde KDV Oranı % 1‘e Düşürüldü.

Katma Değer Vergisi Kanunu'na ekli (1) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler % 1 oranında KDV'ye tabidir. Bu listeye 19. sıra olarak; "19- Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemileri" ibaresi eklenmiştir.

Hayvan yemleri ve Gübrelerde KDV oranı
 
Bilindiği üzere KDV Kanunu'nun 13. maddesine göre hayvan yemleri ile gübre teslimleri ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi KDV’den istisnadır. 10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6663 sayılı Kanun'un ile yapılan bu düzenleme kapsamında yem ve gübre teslimleri KDV'den istisna olduğundan, 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yem ve gübre teslimlerinin yer aldığı (1) sayılı listenin 19 ve 20. sıraları yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Mobilya Teslimlerinde KDV Oranı 30 Nisan 2017 Tarihine Kadar % 8'e Düşürüldü.
 
Kararın 5 inci maddesiyle, aşağıdaki listede belirtilen malların 30/04/2017 tarihine kadar tesliminde KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilemeyecektir.
 
G.T.İ.P. NO: Eşyanın Tanımı
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar 
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82 Bambudan olanlar
9403.83 Hintkamışından
9403.89 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)
 

İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek KDV İade Alt Sınırı 10.000 TL Olarak belirlenmiştir.
 
Kararın 6 . maddesiyle, 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL’yi aşan kısmının, yılı içinde iade edilebileceği belirlenmiştir.
2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılınca yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır.2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanacaktır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilecektir.

Yat, Kotra, Tekne ve Gezinti Gemilerin Tesliminde ÖTV Oranı % 0‘a Düşürüldü
 
Kararın 7 nci maddesiyle Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 8901.10.10.00.11 (18 gros tonilatoyu geçmeyen gezinti gemileri) ve 8901.10.90.00.11 (yolcu ve gezinti gemileri) GTİP numaralarında yer alan mallar ile 89.03 GTİP numarasında yer alan mallardan yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinde uygulanacak özel tüketim vergisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.
 
ÖTV Oranı 30 Nisan 2017 Tarihine Kadar % 0'e Düşürülen Mallar
 
Kararın 8 . maddesiyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan, aşağıdaki listede yer alanların 30/04/2017 tarihine kadar tesliminde ÖTV oranı %0 olarak uygulanacaktır.
 
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil)  
[(Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları); (sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı)  
84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç)  
(Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)  
8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar  
8419.19.00.00.11 (Katı yakıtlı)  
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları)  
8419.19.00.00.19 (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)  
Diğerleri  
8421.12.00.00.11 (Çamaşır kurutma makinaları)  
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg'ı geçmeyecek kapasitede olanlar  
8422.11.00.00.00 (Bulaşık yıkama makinaları)  
Evlerde kullanılanlar  
8450.11.11.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)  
Çamaşırı önden yüklemeli olanlar  
8450.11.19.00.00 (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg’ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)  
Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar  
8450.11.90.00.00 (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)  
Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg'ı geçen fakat 10 kg'ı geçmeyenler     
8450.12.00.00.00 (Çamaşır yıkama makinası)  
Diğer çamaşır makinaları (Santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)    
8450.19.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)  
Elektrikli olanlar  
8450.19.00.00.19 (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)  
Diğerleri  
8451.21.00.00.11 (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg’ı geçmeyen kurutma makinaları)  
Evlerde kullanılanlar  
85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri  
85.09 (Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyve veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)  
Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)  
85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)  
 
 

 
Söz konusu karara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla