Geçici Süreyle Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği Sağlanmasına İlişkin KHK Yayımlanmıştır

Geçici Süreyle Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Desteği Sağlanmasına İlişkin KHK Yayımlanmıştır.
 
9 Şubat 2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 31/12/2017 tarihine kadar özel sektör işverenlerinde işe alınan her bir sigortalılar için, sigorta prim desteği ve gelir vergisi desteği verilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Söz konusu Kararnamenin 3 ve 4. maddelerinde yapılan düzenlemeye göre destek ; 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınanların;
 
  • İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve
  • 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere uygulanacaktır.
 
SGK Prim Desteği
 
KHK’nin 3. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. madde ile yapılan düzenlemeye göre ; yukarıda belirtilen şartlarda sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacaktır.
İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için
  • Aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermesi,
  • Sigorta primlerini yasal süresinde ödemesi,
  • Yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmemesi,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması , gerekmektedir.
Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlandırılacaktır.
Söz konusu prim desteğinden yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.
 
Gelir Vergisi Desteği
 
KHK’nin 3. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18. madde ile yapılan düzenlemeye göre ; yukarıda belirtilen şartlarda, işe alınan sigortalı ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.
 
Bu kapsamda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaklardır.
Ayrıca bu madde kapsamında yapılan ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kâğıtlara ait damga vergisinin aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.
 
Her iki maddede yer alan destek hükümleri; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmayacaktır.
 
Söz konusu KHK aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla