10 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı

10 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 
3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete ’de 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmıştır. Tebliğde yapılan başlıca düzenlemeler aşağıdaki gibi olup, yapılan bazı düzenlemelere başlıklar halinde yer verilmiştir.
 
  • Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisnası
  • İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri
  • Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin taşınmaz teslimlerine İlişkin KDV’den istisnası
  • İndirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde nakden KDV iadesi alınabilmesine imkanı
  • Konut teslimlerinde KDV oranı ve nakden vergi iadesi
  • İndirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinde iade sınırı 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir.
 
Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası
 
KDV Genel Uygulama Tebliği'nin II/B-5 bölümünün başlığı "Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna" olarak değiştirilmiş ve bölümün birinci paragrafı aşağıdaki gibi  düzenlenmiştir.
 
“3065 sayılı Kanunun (13/d) maddesinde, yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna olduğu hükme bağlanmış olup, bu istisna uygulamasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir. Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları istisnasının uygulamasında, makine ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına ilişkin aşağıdaki bölümlerde belirlenmiş usul ve esaslar geçerlidir.”
 
 
İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri
 
Katma Değer Vergisi Kanunu'na 6770 sayılı Kanun ile eklenen geçici 37. maddede, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamalarında yüklenilen KDV'nin iadesine ilişkin usul ve esaslar hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Tebliğin (II/E) bölümünün sonuna başlığı ile birlikte aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

Buna göre, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında,

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2017-30/6/2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2017-30/6/2018),

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018),

- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018)
talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.
 
Konutlarda KDV Oranı ve İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinde Yılı İçerisinde Nakden İade İmkanı
 
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.1.1.) bölümünün üçüncü paragrafı konutlarda KDV oranına ilişkin 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yapılan düzenlemeye uygun olarak değiştirilmiştir. Diğer taraftan 6770 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, indirimli orana tabi teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının yılı içerisinde nakden iadesiyle ilgili olarak, sektörler, mal ve hizmet grupları, dönemler itibariyle belirleme yapma konusunda Bakanlığa yetki verilmiş olup, Bakanlık bu yetkisini 10 seri numaralı KDV Tebliği ile kullanmıştır. Buna göre; indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.
 
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yıllık KDV İade Alt Sınırının 10.000 TL
 
Bilindiği üzere İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'yla 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır. Konuya ilişkin olarak söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı'yla yapılan düzenleme kapsamında aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.
 
19/4/2006 tarihli ve 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır, 2006 yılında gerçekleşecek işlemler için geçerli olmak üzere 10.000 TL olarak belirlenmiş, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında yer alan hesaplamaya göre; indirimli orana tabi işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili sınır; 2006 yılı için 10.000 TL, 2007 yılı için 10.800 TL, 2008 yılı için 11.600 TL, 2009 yılı için 13.000 TL, 2010 yılı için 13.300 TL, 2011 yılı için 14.300 TL, 2012 yılı için 15.800 TL, 2013 yılı için 17.000 TL, 2014 yılı için 17.700 TL, 2015 yılı için 19.500 TL, 2016 yılı için 20.600 TL olarak belirlenmiştir.
 
İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınır 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınır.
 
2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınır, bir önceki yıldaki tutarın, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada, 50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmaz, 50 TL’den fazla olan tutarlar ise 100 TL’nin en yakın katına yükseltilir.”
 
Belirtilen konulara ilişkin detaylara ve Tebliğde yer alan diğer düzenlemelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla