Gelir ve Kurumlar Vergisi iade talepleri hakkında

28 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan 22/01/2016 tarih ve GVK-99/2016-1 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde gelir ve kurumlar vergisine yönelik iade taleplerinde, mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak, Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sisteminin (GEKSİS) kullanılmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.
 
Sirkülerde yapılan açıklamalara göre Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik olarak iade taleplerini bahse konu Sistemi kullanmak suretiyle yapacak olup, İade taleplerinin kapsamı şu şekilde belirlenmiştir.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ;

- Ödenen geçici vergilerden,
- GVK'nın 94 ve geçici 67. maddeleri ile KVK'nın 15 ve 30. maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden,
kaynaklanan gelir ve kurumlar vergisi iade taleplerini Başkanlıkça hazırlanan Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapacaklardır. Bu çerçevede Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bazı bilgi ve belgeler bu sistem aracılığıyla elektronik olarak gönderilecektir.

Sirkülerde belirlenen diğer hususlar aşağıdaki gibidir.

1. İade talebine ilişkin olarak elektronik ortamda alınması uygun görülen liste ve/veya tablolar dışında kalan diğer belgelerin önceden olduğu gibi vergi dairesine intikal ettirilmesi gerekmektedir.
 2. Vergi daireleri mükelleflerin iade taleplerini, sistem tarafından üretilecek Gelir ve Kurumlar Vergisi İadesi Kontrol Raporu çerçevesinde değerlendirerek ilgili Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde ve Sirkülerlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde sonuçlandıracaktır.
 3. Mükelleflerin iade taleplerinin, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen esas ve süreler itibarıyla geçerlilik kazanacağı tabiidir.
 4. Mükellefler talep ettikleri iadenin konusuna ve beyan ettikleri kazanç türlerine göre Maliye Bakanlığının uygun göreceği liste ve tabloları aşağıdaki esaslara uygun olarak elektronik ortamda göndereceklerdir:
 a) Her bir tevsik edici belge, fatura düzenleme limitinin altında kalsa dahi, bu liste ve tablolara ayrı ayrı girilecektir.
 b) Aynı mükelleften yapılan alımlar, bu liste ve tablolara belge bazında ayrı ayrı girilecektir.
 5. Liste ve tabloların doldurulmasında uyulacak kurallara internet vergi dairesinden ulaşılması mümkündür.
 6. Elektronik ortamda alınan belgelerin ayrıca kâğıt ortamında verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Sirkülerin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz