Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezalarının 2019 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi

Ref. No: 2019-001
 
Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük Cezalarının 2019 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi
 
31 Aralık 2018 tarih 3. mükerrer 30642  sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 504 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ; Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2018 yılında uygulanan had ve tutarların, 2019 yılı için %23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler belirlenmiştir.
 
352, 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerde düzenlenen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar aşağıda liste halinde gösterilmiştir.
 
MADDE NO – KONUSU 2019 Yılında  
Uygulanacak Miktar (TL)  
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları    
(Kanuna bağlı cetvel)  
  I inci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 180  
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı      110  
                                                                       
   
  3 - İkinci sınıf tüccarlar 55  
 
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar    25  
                                                                                             
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                14,8  
 
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf      7  
                                                        
  II nci derece usulsüzlükler                                       
     
1- Sermaye şirketleri 98  
     
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 55  
   
   
  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                          25  
 
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar      14,80  
                                                                                        
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 7  
                                                  
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                             3,9  
 
 
MADDE NO – KONUSU 2019 Yılında  
Uygulanacak Tutar (TL)  
   
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer    
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
  1- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması, bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verilmesi, bu belgelerin elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, bu belgelerin hiç düzenlenmemiş sayılması                                                          290  
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nev’ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 148.000  
     
     
  2- Elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekenler dahil olmak üzere perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük  müşteri listesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması, aslı ile örneğinde farklı meblağlara yer verilmesi, gerçeğe aykırı olarak düzenlenmesi, elektronik belge olarak düzenlenmesi gerekirken kağıt olarak düzenlenmesi, hiç düzenlenmemiş sayılması                                                        290   
        
        
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 14.800  
     
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam 148.000  
  4- Hazine ve  Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 290  
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlarauymayanlara  7.000  
   
   
      
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  kullanmaksızın işlem yapanlara 350  
     
      
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.100  
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası   220.000  
     
  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.480  
      
      
      
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığının özel  işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.100  
 
MADDE 355- b) Damga Vergisinde    
  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,4  
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 107/A, 256, 257 ve mükerrer 257nci     
madde ve Gelir Vergisi Kanunun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza  
   
  86,148,149,150,256 ve 257nci maddelerinde yer alan zorunluluklar ile mükerrer 257inci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca  getirilen zorunluluklara uymayanlar    
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.900  
 
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde 980  
tespit edilenler hakkında  
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 490  
 
  107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar    
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.200  
 
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 600  
   
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 300  
  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.480.000  
 
MADDE 370 İzaha Davet    
  Kullanılan sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı 70.000  
         
 
 
Saygılarımızla