2019 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı 14.100 TL Olarak Belirlenmiştir

Ref. No: 2019-008

2019 Yılında Uygulanacak KDV İade Alt Sınırı 14.100 TL Olarak Belirlenmiştir

31 Aralık 2018 tarih 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 22 sıra numaralı Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile indirimli orana tabi işlemlerde KDV iade alt sınırı 2019 yılı için 14.100 TL olarak belirlenmiştir.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ NO: 22)
MADDE 1 – 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.) bölümünün yedinci paragrafındaki “2018 yılı için 11.400 TL” ibaresinden sonra gelmek üzere “, 2019 yılı için 14.100 TL” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Saygılarımızla