2019 Yılı İçin Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İstisna Tutarları ve Tarife Açıklanmıştır

Ref. No: 2019-006

2019 Yılı İçin Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İstisna Tutarları ve Tarife Açıklanmıştır

31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 50 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile uygulanacak tarife 2018 yılı için belirlenen % 23,73 (yirmi üç virgül yetmiş üç) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
 
Buna göre, 1/1/2019 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;
  • Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125, TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),
  • İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,
  • Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL
olarak dikkate alınacaktır.  
 
Kanunun 16. maddesi çerçevesinde 1/1/2019 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
 
Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk                           290.000 TL için 1 10
Sonra gelen         700.000 TL için 3 15
Sonra gelen         1.500.000 TL için 5 20
Sonra gelen         2.700.000 TL için 7 25
Matrahın             5.190.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saygılarımızla