Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin KDV Matrahının Özel Matrah Şekline Göre Belirlenmesine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır

Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin KDV Matrahının Özel Matrah Şekline Göre Belirlenmesine İlişkin Açıklamalar Yapılmıştır
 
31 Aralık 2017 tarihli ve 30287 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 16 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan açıklamada  mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dahil olmak üzere, bütün ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür.
 
Tebliğ ile yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.
 
Ön Ödemeli Elektronik Haberleşme Hizmetleri
 
3065 sayılı Kanunun (23/f) maddesinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanarak, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar da dahil olmak üzere, bütün ön ödemeli elektronik haberleşme hizmetlerinin özel matrah şekline göre vergilendirilmesi uygun görülmüştür.
 
Buna göre, mobil elektronik haberleşme işletmecileri tarafından ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan TL satışları ile sabit telefon hizmeti sunmaya yetkili işletmeciler tarafından yapılan arama kartı satışlarına ilişkin KDV’nin distribütör ve bayi karlarına isabet eden KDV’yi de ihtiva edecek şekilde mobil elektronik haberleşme işletmecileri ve sabit telefon işletmecileri tarafından ön ödemeli satışların yapıldığı dönemde beyan edilmesi gerekmektedir.
 
Bu durumda distribütörler ve bayiler, belirtilen kapsamdaki ön ödemeli satışlar için ayrıca vergi hesaplamazlar.
 
Örnek: Mobil elektronik haberleşme işletmecisi (K) A.Ş., ön ödemeli hatta yükleme yapılmak üzere, distribütörü (Z) A.Ş.ye, aboneye nihai satış bedeli (vergiler dâhil) 125,50 TL olan yükleme tutarını KDV (%18) ve özel iletişim vergisi (%7,5) hariç 95,00 TL’ye satmıştır. Bu durumda işleme ilişkin KDV aşağıdaki gibi hesaplanır.

Aboneye Nihai Satış Bedeli (Vergiler Dâhil)                                           : 125,50 TL
KDV Matrahı [Aboneye Nihai Satış Bedeli
(Vergiler Dâhil)/(100 + KDV Oranı + ÖİV Oranı)*100]                            : 100,00 TL
Hesaplanan KDV (KDV Matrahı * KDV Oranı/100)                                : 18,00 TL”
 
Ön ödemeli hatlarla ilgili yukarıdaki düzenlemeler 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
 
Saygılarımızla