2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir
2018 Yılında Uygulanacak Harç Tutarları Belirlenmiştir
 
29 Aralık 2017 tarih 30285 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 80 sıra numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan maktu ve nispi harç tutarları (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak belirlenmiştir.
 
Kanuna bağlı 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.
 
1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde belirlenmiş olan maktu ve nispi harç tutarlarının yer aldığı tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla