2018 Yılının İlk Altı Aylık Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları2018 Yılının İlk Altı Aylık Döneminde Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları
 
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 04.01.2018 tarih  27998389-010.06.02- 138 sayılı Genelgesi ile 01/01/2018 – 30/06/2018 döneminde geçerli olacak memur maaş katsayıları belirlenmiştir.
 
Genelgede yapılan açıklamalara göre aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı; 0, 108550, memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı ; 1,699121, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise ; 0,034424 olarak belirlenmiştir.
 
Kıdem Tazminatı Tavanı
 
Genelge ile belirlenen katsayılara göre  yapılan hesaplama sonucu 1/1/2018 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatı yıllık tavan tutarı 5.001,76 TL olarak tespit edilmiş ve Genelge’nin 4. maddesi ile duyurulmuştur.
 
Çocuk Yardımı
 
Devlet memurlarına, bütçe kanunlarıyla veya Bakanlar Kurulunca belirlenen memur maaş katsayısıyla; - 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklara 500, diğer çocuklar için ise 250, gösterge rakamının çarpımı ile bulunacak tutarda aile yardımı ödenmekte olup, bu tutarı geçmeyen çocuk yardımları veya zamları da gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.

Buna göre 2018 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak olan gelir vergisinden müstesna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.
 
  • 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için        500 x 0,108550= 54,28 TL
  • Diğer çocuklar için                                          250 x 0,108550= 27,14 TL 
 
Söz konusu Genelgeye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla