2018 Yılı İçin Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İstisna Tutarları ve Tarife Açıklanmıştır2018 Yılı İçin Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İstisna Tutarları ve Tarife Açıklanmıştır
 
29 Aralık 2016 tarihli ve 30285 (Mükerrer)sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 49 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile uygulanacak tarife 2017 yılı için belirlenen %14,47 (on dört virgül kırkyedi)  yeniden değerleme oranında artırılmıştır.
 
Buna göre, 1/1/2018 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154, TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL),
- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL,
- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL olarak dikkate alınacaktır.
 
Kanunun 16. maddesi çerçevesinde 1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.
 
 
Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla
İntikallerde
İvazsız İntikallerde
İlk                           240.000 TL için 1 10
Sonra gelen         570.000 TL için 3 15
Sonra gelen         1.270.000 TL için 5 20
Sonra gelen         2.200.000 TL için 7 25
Matrahın             4.280.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ayrıca 7061 sayılı Kanun’un 13. maddesiyle, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun “Nispetler” başlıklı 16. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan vergi oranı %10 dan % 20’ye çıkarılmaktadır. Buna göre ; şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyeler üzerinden, yapılacak kesinti oranı %20 olmuştur.
 
Saygılarımızla