Yabancı Bayrak Çekilmiş Olan Yat, Kotra, Tekne ve Gezinti Gemilerinin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin İstisnalar Getirilmiştir

Yabancı Bayrak Çekilmiş Olan Yat, Kotra, Tekne ve Gezinti Gemilerinin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin İstisnalar Getirilmiştir.
 
27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6770 Sayılı  “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 38. maddesi ile 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 9. madde ile Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’deki kişilere intikali, ithali, kayıt ve tescil işlemleri her türlü vergiden istisna edilmiştir.
 
Geçici 9. madde çerçevesinde 27 Ocak 2017 tarihinden itibaren istisna edilen hususlar şu şekildedir.
 
  • Yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye'de bulunan gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikali Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre alınan veraset ve intikal vergisinden
  • Söz konusu gemilerin Türkiye'ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemler (  Harçlar  Kanununa  bağlı  (8) sayılı tarifede  yer  alan  bağlama   kütüğü ruhsatnamelerinden    alınacak  harçlar  hariç )gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylarından,
İstisna edilmiştir.
 
Ayrıca kapsama giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacaktır. Daha  önce  yapılmış olan  tarhiyatlardan   varsa  açılmış davalardan   feragat edilmesi  kaydıyla  vazgeçilecek,  tahakkuk  eden tutarlar  terkin  edilecek, tahsil  edilen tutarlar  red ve iade edilmeyecektir.
 
Saygılarımızla