Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS )Kayıtlı Gemi Ve Yatların Devrine Yönelik İstisna Kapsamı Genişletilmiştir

Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS )Kayıtlı Gemi Ve Yatların Devrine  Yönelik İstisna Kapsamı Genişletilmiştir.
 
27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6770 Sayılı  “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 14 ve 15. maddelerinde yapılan düzenlemelerle 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Mali hükümler başlıklı 12. maddesi değiştirilmiş ve Geçici 3. madde eklenmiştir.
 
Yapılan düzenlemelere göre  Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmayacaktır.
 
Ayrıca Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemilerin yatlarından işletilmesinden elde edilen elde edilen kazançlara ilişkin istisna ile yukarıda belirtilen diğer ve vergi ve harç istisnalarının; gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile devri veya sair suretlerle devri halinde de uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Ancak söz konusu istisna hükümlerinin uygulanabilmesi için bunların en az 6 ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı aranacaktır.
 
Bilindiği üzere söz konusu düzenlemeye ilişkin gerekçeden hareketle gemilerin sicil dışına satışı istisna kapsamında değerlendirilmiyor bu bağlamda mükelleflerin genelde yurt dışına yaptığı gemi satışları istisna kapsamında değerlendirilmiyordu. Yapılan düzenleme istisna kapsamı sicil dışına satışları da kapsayacak şekilde değiştirilmiş ayrıca Kanuna ilave edilen Geçici 3. Madde ile bu tarihten önce belirtilen kapsamda yapılan satışlara ilişkin olarak geçmişe yönelik tarhiyat yapılmayacağı belirtilmiştir.
 
MADDE  14- 16/12/1999 tarihli  ve 4490  sayılı   Türk Uluslararası  Gemi Sicili Kanunu  ile 491 Sayılı Kanun  Hükmünde   Kararnamede   Değişiklik   Yapılmasına Dair Kanunun  12 nci maddesinin ikinci  fıkrası   aşağıdaki   şekilde   değiştirilmiş    ve  aynı   maddeye   bu  fıkradan   soma gelmek  üzere  aşağıdaki   fıkra  eklenmiştir,

"Türk  Uluslararası    Gemi   Siciline   kaydedilecek    gemilere   ve  yatlara   ilişkin   alım,   satım, ipotek,  tescil,  kredi,  gemi  kira,  zaman  çarteri  ve tüm  navlun  sözleşmeleri   damga  vergisine   ve harçlara;   bu  işlemler   nedeniyle   alınacak   paralar   banka  ve  sigorta   muameleleri    vergisine   ve fonlara  tabi tutulmaz."
"Birinci   ve  ikinci  fıkra  hükümleri,    gemi  ve  yatların,   Türk Uluslararası    Gemi   Sicilinden terkin   edilerek   bir  başka   sicile  kaydedilmek    üzere   veya  sair  suretlerle   devri  aşamasında    da uygulanır.   Ancak,  bu  Kanunun   4 üncü  maddesinin    birinci  fıkrasam   (c) bendi  uyarınca   Türk Uluslararası    Gemi  Siciline   kaydedilen    gemilerin,   bu  sicilden   terkin   edilerek   başka  bir  sicile kaydedilmek    üzere   veya   sair  suretlerle   devri   halinde,   bunların    en  az  altı  ay  sureyle   Türk Uluslararası   Gemi  Siciline  kayıtlı  olarak  işletilmiş   olması  şartı  aranır."

MADDE 15- 4490 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"Geçici MADDE 3- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Kanun kapsamında tescile tabi deniz araçları arasında bulunan gemi ve yatların Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek bir başka sicile kaydedilmek üzere veya sair suretlerle devrine ilişkin olarak bu Kanunun 12 nci maddesi kapsamında istisnalardan yararlananlar hakkında, yararlandıkları  bu istisna dolayısıyla  geçmişe  donuk herhangi  bir tarhiyat  yapılmaz,  daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan  varsa  açılmış davalardan  feragat edilmesi  kaydıyla vazgeçilir,  tahakkuk  eden tutarlar terkin edilir, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. "
 
Saygılarımızla