6770 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler Hakkında Bildiri Yayımlanmıştır

6770 sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında yapılan Düzenlemeler
 
27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6770 Sayılı  “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un ile çeşitli kanun düzenlemeler yapılmış olup, vergi kanunlarına ilişkin de düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
 
Kurumlar Vergisine İlişkin Düzenlemeler
 
1.KOBİ Birleşmelerinde İndirimli Oran Uygulaması 

6770 Sayılı Kanunun 29. Maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32. Maddesine ilave edilen fıkra ile Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisini indirimli uygulatmaya yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir . Düzenleme şu şekildedir.
 
Kurumlar Vergisi Kanunun 19 uncu  maddenin  birinci  fıkrası  kapsamında  birleşen  sanayi  sicil belgesini  haiz ve fiilen  üretim   faaliyetiyle   iştigal   eden  küçük  ve  orta  büyüklükteki   işletmelerin,   birleşme tarihinde  sona eren hesap döneminde  münhasıran  üretim faaliyetinden  elde ettiği kazançları  ile bu kapsamda  birleşilen  kurumun  birleşme  işleminin  gerçekleştiği  hesap  donemi  dahil olmak üzere   üç   hesap   döneminde    münhasıran    üretim   faaliyetinden    elde   ettiği   kazançlına uygulanmak  üzere kurumlar  vergisi  oranını %75'e  kadar  indirimli  uygulatmaya,   bu indirim oranın,  sektörler,  iş kollan,  üretim alanları,  bölgeler,  hesap dönemleri  itibarıyla  ya da orta ve yüksek  teknolojili   ürün üreten  veya  imalatçı  ihracatçı  kurumlar  için  ayrı  ayrı  veya  birlikte farklılaştırmaya     Bakanlar   Kurulu;   bu   fıkranın   uygulanmasına    ilişkin   usul   ve   esasları belirlemeye  Maliye Bakanlığı  yetkili kılınmıştır.
 
2.İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasına İlişkin Bakanlar Kurulu’nun Belirleyeceği Oranlar 

a) 6770 Sayılı Kanunun 30. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilave edilen Geçici 9. Madde ile  Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki münhasıran imalat sanayiinde ve sadece 2017 takvim yılında gerçekleştirecekleri yatırım harcamalarına ilişkin olarak 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesiyle Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletilmiştir. Kanunun 32/A maddesinin b ve c bentlerine ilişkin düzenlemeye göre Bakanlar Kurulunun yetkisindeki geçici madde ile belirlenen yeni oranlar aşağıdaki gibidir.
 
b) Her bir il grubu, stratejik yatırımlar veya (a) bendinde belirtilen yerler  için yatırıma katkı oranını  % 70'i,
yatırım tutarı 50 milyon Türk Lirasını aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise % 80i,
geçmemek üzere belirlemeye, kurumlar vergisi oranını % 100'e kadar indirimli uygulatmaya,
 
c) Yatırıma başlanan tarihten itibaren bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, toplam yatırıma katkı tutarının %100’ünü ve gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını geçmemek üzere; yatırım döneminde kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli kurumlar vergisi oranı uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı her bir il grubu, bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve öncelikli yatırımlar ile konusu, sektörü ve niteliği itibarıyla proje bazında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için sıfıra kadar indirmeye veya %100'e kadar artırmaya,
 
Katma Değer Vergisine İlişkin Düzenlemeler
 
1. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yapılan Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve
    Kiralamalarında KDV istisnası
 

Kanunun 7. Maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiş olup, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına da KDV istisnası getirilmiştir.
 
2. Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Teslimlerinde KDV’den istisnası
 
Kanunun 8. Maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (p) bendi değiştirilmiş olup, belediyeler    ve  il  özel idarelerinin    mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçeklesen devir ve teslimler KDV’ den istisna edilmiştir.
 
Ayrıca 6770 sayılı Kanunun 9. maddesi ile KDVK’na ilave edilen Geçici 36. madde ile belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde de KDV aranmayacağı belirtilmiştir. Bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılamayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.
 
3.İndirimli Orana Tabi İadelerde Yıl İçinde de Nakden İade İmkanı 

Kanunun 16. maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin 2. fıkrasında yapılan değişiklik ile indirimli orana tabi işlemlerde; yıl içerisinde sadece  mahsuben iade alınabilmekte iken , Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade imkanı sağlanmıştır.
 
4. İmalat Sanayine Yönelik Teşvik Belgesi Kapsamında İnşaat İşleri Nedeniyle Yüklenilen KDV İadesi 

6770 sayılı Kanunun 10. maddesi ile KDVK’na ilave edilen Geçici 37. madde ile imalat sanayine yönelik teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen KDV’lerin iadesi alınabileceği düzenlenmiştir. Geçici maddeye göre imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle;
 
    a. Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlarda ; 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

      b. 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlarda ; 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır.

Bu   maddenin   uygulanmasına     ilişkin    usul   ve   esasları    belirlemeye     Maliye    Bakanlığı yetkilidir.
 
Damga Vergisine İlişkin Düzenlemeler
 
6770 sayılı Kanunun 2. maddesi ile Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2. maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi ve (f) bendi değiştirilerek Uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının kapsamına, yolcu taşımacılığı da dahil edilmiştir. İlgili bentler aşağıdaki gibidir.
 
e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı münhasıran yük taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmaların bu faaliyetleri.

f) Uluslararası yük taşımacılığından döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri.
 
Harçlar Kanununa  İlişkin Düzenlemeler
 
6770 sayılı Kanunun 4. maddesi ile Damga Vergisi Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifenin "XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:" başlıklı bölümünün başlığı ve birinci cümlesi değiştirilerek, bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarından yıllık vize harçları kaldırılmıştır.
 
Vergi mevzuatına ilişkin ve diğer düzenlemelerin yer aldığı söz konusu kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla