6736 Sayılı Kanun Çerçevesinde Ödenmesi Gereken Taksitlerin Süresi 4 Ay Uzatılmıştır

6736 Sayılı   Kanun Çerçevesinde Ödenmesi Gereken Taksitlerin Süresi 4 Ay Uzatılmıştır.
 
27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6770 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" geçici 2. madde ile
 
  • 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere, 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme imkanı sağlanmış ve
  • Yapılandırmaya ilişkin taksitlerin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır.
Konu 2017/006 sayılı sirkülerimizle duyurulmuş olup, bu defa 29 Ocak 2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete ‘de konuya ilişkin olarak 5 Seri No.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği” yayımlanmıştır.
 
Söz konusu hususlar Tebliğde
 
  • 6736 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenler
  • Taksit Sürelerinin Uzatılması,
başlıkları altında detaylandırılmış , ayrıca Peşin Ödeme indirimi, Tahsil Edilmiş Tutarlar ve Mücbir Sebep Halini Sonlandıran Mükelleflere ilişkin vb. konularda açıklamalar yapılmıştır.
 
6736 Sayılı Kanundan Yararlanma Hakkını Kaybedenler
 
Bilindiği üzere 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların taksitle ödeme seçeneğinin seçilmesi durumunda, özellikle ilk iki taksitin zamanında ödenmezse veya kalan taksitlerden; bir takvim yılında ikiden fazla taksit, süresinde ödenmez veya eksik ödenirse yeniden yapılandırma hakkı kaybedilmektedir.
 
6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde geçici 2 nci maddenin yürürlüğe girdiği 27/1/2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal eden borçlulara, ihlale neden olan tutarları, ödemeleri gerektiği tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar (bu tarih dâhil) geçen süre için Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ve ödemede gecikilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödemeleri halinde Kanun hükümlerinden yeniden yararlanma imkânı sağlanmıştır.
 
Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır.
 
Taksit Sürelerinin Uzatılması
 
6736 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin ikinci Fıkra hükmüne göre, Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren (ödeme süresi bu aya tekabül eden taksitler dâhil) ödenmesi gereken taksitlerin her birinin ödeme süreleri dörder ay uzatılmıştır. Taksitlerin ödeme süreleri tahsil dairelerince re’sen uzatılacağından, borçlulardan ayrıca yazılı başvuru aranılmayacaktır.
 
Fıkra kapsamında, 6736 sayılı Kanunun 2, 3, 4 ve 5 inci maddeleri ile 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ve 10 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası kapsamında ödenmesi gereken alacaklara ilişkin taksitlerin ödeme süreleri uzamaktadır.
 
Fıkra kapsamında uzayan ödeme süreleri için herhangi bir zam, faiz uygulanmayacak ve tercih edilen taksit süresine ilişkin katsayıda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.
 
Fıkra kapsamında ödeme süresi uzayan taksitlerin, uzayan süre içerisinde ödenmemesi durumunda Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmünün tatbik edileceği tabiidir.
 
Dolayısıyla, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden;

- İlk ikisinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi,
- Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin geç ödeme zammıyla birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar da ödenmemesi,hâlinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
 
Bu durumda, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmesi Kanundan yararlanma hakkının devamı için zorunlu olduğundan, taksitli ödeme seçeneğini tercih eden borçluların 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk iki taksiti tam olarak ödemeleri gerekmektedir.
 
 Diğer konuların ve konularla ilgili örneklerin yer aldığı tebliğin tam metni aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
 
Saygılarımızla