11 Nolu KVK Genel Tebliği ile Kanunun İndirim ve İstisna Maddelerine İlişkin 1 Nolu Tebliğe İlaveler Yapılmıştır11. Nolu KVK Genel Tebliği ile Kanunun İndirim ve İstisna Maddelerine İlişkin 1. Nolu Tebliğe İlaveler Yapılmıştır.
 
31 Aralık 2016 tarihli ve 29935 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete ’de 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır. Söz konusu tebliğ ile 6728 sayılı Kanun ve 6745 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ve yeni düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin düzenlemelere  yer verilmiş olup, yer verilen konu başlıkları aşağıdaki gibidir. 
 
  • KVK’nun 4.maddesi 1.fıkrasına eklenen ö bendi ile bölgesel yönetim merkezlerine sağlanan muafiyetler
  • KVK’nun 5/1-e maddesinde yer alan iştirak ve taşınmaz satışlarına ilişkin iki yıllık sürenin tespitinde; sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu taşınmazların durumu
  • KVK’nun 5/1-ı maddesinde yer alan  Eğitim tesisleri, özel kreş ve gündüz bakım evleri ile rehabilitasyon merkezlerinin işletilmesinden elde edilen kazançlara ilişkin istisna uygulaması
  • KVK’nun  Sınai mülkiyet haklarında istisna başlıklı 5/B maddesi uygulamasına ilişkin değerleme raporu düzenlenmesi
  • KVK’nun 5.maddesi 1.fıkrasına eklenen j bendi ile sağlanan sat-kirala-geri al işlemlerden doğan kazançlarda istisna uygulaması
  • KVK’nun 5.maddesi 1.fıkrasına eklenen k bendi ile sağlanan kira sertifikası ihracı amacıyla her türlü varlık ve hakların satışından doğan kazançlarda istisna uygulaması
  • KVK’nun 10. maddesi 1/a bendinde yer alan Ar-Ge indirimi
  • KVK’nun 10/1-ğ maddesinde yer alan  Türkiye'den yurtdışı mukimi kişi ve kurumlara verilen hizmetlere ilişkin indirim uygulaması
  • KVK’nun 32.A maddesinde yer alan  İndirimli kurumlar vergisi uygulaması
Söz konusu tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

Lütfen Tıklayınız


Saygılarımızla