Türk Parası ve Dövizlerin Yurt Dışına Çıkışlarına İlişkin Olarak 32 sayılı Karara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır.

30 Aralık 2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”  ile 28.02.2008 tarih ve 26801 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2008-32/34 sayılı Tebliğde değişiklik ve ilaveler yapılmıştır.
 

  •          Bilindiği üzere Tebliğin ‘’Türk Parası ve döviz’’ başlığı altındaki 3. maddesine yapılan son ilavede 25.000- TL’yi aşan Türk Parasının yurt dışına çıkarılmasının Bakanlıkça belirlenen esaslar dahilinde yapılacağı belirtilmişti , bu defa yapılan ilaveler aşağıdaki gibidir.

 
“(5) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.
(6) Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
(7) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler.
(8) Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez Bankasına bildirirler.”
 

  •          Tebliğin ‘’Efektif ve dövizi natık çekler ’’ başlığı altındaki  4. maddesine; 10.000 Avro’nun yolcu beraberinde yurt dışına çıkarılma esaslarını belirleyen ve Gümrük İdarelerince yapılacak bildirimlere ilişkin  ilaveler yapılmıştır.

 
“(2) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu ile beyanda bulunulur.
(3) Yolcu beraberi yapılan 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilir. Ayrıca, gümrük idarelerince Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulur.
(4) Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildirirler.”
 

  •          Tebliğin ‘’Yurt dışına sermaye ihracı’’ başlıklı 10. maddesi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş olup, yurt dışına sermaye ihracı ile ilgili yapılacak bildirimlerin Hazine Müsteşarlığı yanında Ekonomi Bakanlığına ’da yapılması gerektiği ilave edilmiştir.

 
“MADDE 10 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına gönderirler.  
(2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ekonomi Bakanlığına gönderirler.
(3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına bilgi verirler.”
 

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler yayım tarihi olan 30.12.2015 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir

Yorum girebilirsiniz

 Security code