Makina ve Teçhizat finansmanlarında SMV İstisnası

1 Ocak 2016 tarihli 29580 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6655 sayılı Kanun'un 1. maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun ‘’İstisnalar’’ başlıklı 29. maddesine ilave edilen ‘’z’’ bendi ile Sanayi Sicili Kanunu'na göre sanayi sicil belgesini sahip olan sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar BSMV'den istisna edilmiştir. Değişikliğin yürürlük tarihi 01.01.2016 tarihi olup, bendin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenecektir.
 
Söz konusu kanunun 29. maddesine ilave edilen ‘’z’’ bendi aşağıdaki gibidir.
 
’z) 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu'na göre sanayi sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralar (Bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)