31.12.2015 tarihinde yasal süresi biten bazı yasal düzenlemelerin süresi uzatılmıştır.

31.12.2015 tarihinde yasal süresi biten bazı yasal düzenlemelerin süresi uzatılmıştır.

 

1 Ocak 2016 tarihli 29580 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6655 sayılı Kanun ile 31 Aralık 2015 tarihinde yürürlüğü sona eren bazı yasal düzenlemelerin uygulanma süreleri uzatılmıştır. Kanun ile düzenlenen yeni süreler aşağıdaki gibidir.
 
* Öncelikle Gelir Vergisi Kanunu'nun menkul kıymet gelirlerinin vergilendirilme esaslarını belirleyen geçici 67. maddesinin 19. fıkrasında yer alan 31.12.2015 tarihi 31.12.2020 olarak değiştirilerek maddenin yürürlük tarihi uzatılmıştır. Buna göre menkul kıymet gelirlerinin kaynakta vergilendirilmesine ilişkin geçici madde uygulamaları 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir.
 

* Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 68. maddesinde, Türkiye Jokey Kulübünce organize edilen yarışmalara katılan jokeyler ile jokey yamağı ve antrenörlerine ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmasına ilişkin düzenlemelerin süresi de31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
* Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 17. maddesinde yer alan dahilde işleme ve geçici kabul rejimi kapsamında ihraç edilecek malların üretiminde kullanılacak maddelerin tesliminde Kanunun 11/1-c maddesi hükümlerine göre işlem yapılmasına ilişkin süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
* Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 23. maddesinde yer alan, Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetleri, bu mal ve hizmetlerin bağışı yapacak olanlara teslim ve ifasına ilişkin KDV istisnasının süresi31.12.2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
* Katma Değer Vergisi Kanunu'nun geçici 31. maddesinde yer alan, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’nun geçici 1. maddesine göre; üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketleri nezdinde 16/4/2012 tarihi itibarıyla mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da yurt dışındaki birikimler ve taahhütlere ilişkin tutarların (plan esaslarına göre aktarım tarihine kadar mutat yapılan ödemeler nedeniyle oluşanlar dahil), kısmen veya tamamen bireysel emeklilik sistemine aktarılması amacıyla taşınmaz ve iştirak hisselerinin devrine ilişkin KDV istisnasının süresi 31.12.2017tarihine kadar uzatılmıştır.
* Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 2. maddesinde yer alan düzenlemeye ilişkin süre 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmış olup, madde düzenlemesi aşağıdaki gibidir.
‘’(1) 1.1.2008 -31.12. 2020 tarihleri arasında

a) Dernek veya vakıflarca elde edilen Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesinin (5) numaralı bendi ve geçici 67. maddesi kapsamında kesinti suretiyle vergilendirilmiş kazanç ve iratlar,
b) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim yapan mesleki ve teknik eğitim okullarındaki atölye ve uygulama birimleri ile anaokulu, kreş, çıraklık ve halk eğitim merkezlerindeki uygulama birimlerine bağlı döner sermaye işletmelerinin elde ettikleri gelirler,
c) 2.11.2007 tarihli ve 5706 sayılı İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Hakkında Kanun uyarınca kurulan Ajansın görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden aynı Kanun'un 12. maddesi kapsamında elde ettiği gelirleri,
ç) Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanuna göre kurulan Ajansın anılan Kanunda sayılan görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri,
dolayısıyla iktisadi iletme oluşmuş sayılmaz.
(2) Birinci fıkra hükmü tasfiye edildiği tarihe kadar EXPO 2016 Antalya Ajansının görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerinden elde etiği gelirler hakkında da uygulanır. ‘’
Kanunda yer alan süre uzatımına ilişkin hükümlerin yürürlük tarihi 01.01.2016’dır.