Asgari ücret artışı kapsamında verilecek hazine desteği hakkında

27 Ocak 2016 tarihli 29606 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 6661 sayılı “Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile asgari ücrette 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan artış kapsamında işverene Hazine tarafından sağlanacak desteğin hesaplanması  ve uygulama esasları belirlenmiştir.
 
Söz konusu Kanun 17. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ilave edilen ‘’Geçici 68. madde’’ ile yapılan düzenlemeler şu şekildedir.
 
Hazine Desteği
5510 sayılı Kanun’un 4/a maddesi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;
a) 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
b) 2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek  ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.
Bu düzenlemeden de görüleceği üzere 2016'da açılan işyerlerine ilişkin destek hesaplamasında prime esas günlük kazanç  sınırlaması getirilmemiş olup 2016 yılı sonuna kadar her ay toplam prim ödeme gün sayısının 3,33 lira ile çarpılması sonucu bulunan tutar, işverenin ilgili ay prim tutarından mahsup edilmek suretiyle işverene destek sağlanmıştır.  2015 yılından önce Kanun kapsamına alınmış ancak 2015 yılında sigortalı çalıştırmamış işyerleri hakkında da aynı şekilde hesaplama yapılacaktır.
 
2015 yılında faaliyette olan işverenler açısından ise uygulamaya bir üst sınır getirilmiştir. 2016 yılının ilgili ayının prim ödeme gün sayısı toplamı, 2015 yılının aynı ayında bildirilen, prime esas günlük kazancı 85 liranın altında olanların prim ödeme gün sayısından az ise 2016'nın ilgili dönemine ilişkin aylık prim bildirgesindeki prim ödeme gün sayısı toplamı 3,33 lira ile çarpılacak; 2016 yılının ilgili ayının prim ödeme gün sayısının daha fazla olması durumunda ise 2015 yılının ilgili ayında bildirilen, prime esas günlük kazancı 85 liranın altında olanların prim ödeme gün sayısı ile 3,33 lira ile çarpılacak;  bulunan tutar işverenin o aya ilişkin ödeyeceği prim tutarından mahsup edilecektir.
 
Bu uygulamada bir önceki yılın aynı ayına ilişkin olarak aylık prim ve hizmet belgesi verilmemiş olması hâlinde bildirim yapılmış takip eden ilk aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesindeki bildirimler esas alınacaktır.
 
Destekten Yararlanılamayacak ve Muvazaalı İşlemler ;
 
İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak; Aylık prim bildirgelerini yasal süresi içerisinde vermediği, Sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, Denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması hallerinde 2016 yılında ilk defa Kanun kapsamına alınan işverenler için öngörülen teşvik hükümleri uygulanmayacaktır.
 
Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece destekten yararlandırılacaktır.
 
Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi, gibi Hazine katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2016 yılı için eksik bildirdiği tespit edilen işyerleri hakkında teşvik hükümleri uygulanmayacaktır. yararlanılmışsa Hazinece karşılanan tutar gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacaktır.

Diğer Düzenlemeler

Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin Devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin Hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacaktır.

Maden Kanunu'nun ek 9. maddesi uyarınca ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL'lik günlük kazanç iki kat olarak ve 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.
Bu destek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı cetvelde sayılan kamu idarelerine ait kadro ve pozisyonlarda 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalılar için uygulanmayacaktır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için Hazine tarafından karşılanacak tutarlar bu idarelerce işverenlerin hak edişinden kesilecektir.

2016 yılı Ocak ila Aralık dönemlerine ilişkin yasal süresi dışında SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacaktır.

6661 Sayılı Kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz