"Z" Raporunun kağıt ortamında muhafaza edilmesi zorunluluğu kalkmıştır.

3 Haziran 2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 450 seri numaralı Vergi Usul Kanunu 426 seri nolu VUK Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile Ödeme Kaydedici Cihazların onaylanması için gerekli belgeler de değişiklik yapılarak Z” raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır.
 
Söz konusu tebliğ ile 426 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nin "5. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Onayı ve Teknik Özellikleri" bölümünde yer alan "Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış olması gerekir." cümlesinden sonra gelen (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a. Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Teknik Kılavuzlar.”
“c. Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanları.”
 
Buna göre tebliğin ilgili kısmının önceki ve yeni hali aşağıdaki gibidir.
 

Önceki hali

Yeni hali

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış olması gerekir.
a. Yeni Nesil ÖKC Teknik Kılavuzu 1 veya 2.
b. Ortak Kriterler Belgesi (EFT-POS özelliği olanlar için aranmayacaktır).
c. Bakanlıkça hazırlanan Gelir İdaresi Mesajlaşma Protokolleri 1veya 2.
ç. Gerekmesi hâlinde yetkili kurumlara yaptırılacak incelemelere dair raporlar.
d. Konuyla ilgili Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların onaylanabilmesi için aşağıdaki belgelerde belirtilen teknik ve fonksiyonel özelliklerin sağlanmış olması gerekir.
a. Yeni Nesil ÖKC uygulamasına ilişkin Teknik Kılavuzlar.
b. Ortak Kriterler Belgesi (EFT-POS özelliği olanlar için aranmayacaktır).
c. Gelir İdaresi Başkanlığı Mesajlaşma Protokolü dokümanları
ç. Gerekmesi hâlinde yetkili kurumlara yaptırılacak incelemelere dair raporlar.
d. Konuyla ilgili Bakanlıkça belirlenecek diğer belgeler.

 
 
Ayrıca söz konusu bölümün sonuna aşağıdaki paragraf ilave edilmiştir.
 
“Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanan mükellefler, bu cihazları kullanmak suretiyle satış yaptıkları her iş gününün sonunda, cihazlarında “Z” raporunu oluşturmak, kağıda basmak ve işletmede muhafaza etmek zorundadırlar. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda da “Z” raporu oluşturma zorunluluğu devam etmekle birlikte, söz konusu raporlar yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda elektronik ortamda muhafaza edildiğinden bu cihazları kullanan mükelleflerin “Z” raporlarını ayrıca kâğıda basmak ve bu şekilde muhafaza etme zorunluluğu kaldırılmıştır.”
 
Buna göre ‘’Z’’ raporlarının elektronik ortamda muhafazası yeterli sayılmıştır.
 

Yorum girebilirsiniz

 Security code