VUK'da yer alan Usülsüzlük ve Özel Usülsüzlük cezalarında 2016 yılında uygulanacak tutarlar

25 Aralık 2015 tarih 29573 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 460 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ; Kanunun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler belirlenmiştir.
 
352, 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerde düzenlenen usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin tutarlar aşağıda linkte liste halinde gösterilmiştir.
MADDE NO – KONUSU
2016 Yılında
Uygulanacak Miktar (TL)
MADDE 352- 
 
Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
 
 
 
I inci derece usulsüzlükler
 
1- Sermaye şirketleri
 
 
                                
126
 
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
     meslek erbabı                                                                          
 
80
  3 - İkinci sınıf tüccarlar
 
40
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
     olanlar   
                                                                                           
19
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               
 
11
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     
                                                      
5
  II nci derece usulsüzlükler                                   
 
1- Sermaye şirketleri
 
 
 
69
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest
    meslek erbabı
 
40
  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         
 
19
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi
     olanlar     
                                                                                      
11
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler
                                                
5
 
 
 
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            
 
2,70
MADDE NO – KONUSU 2016 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
 
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
 
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek
    makbuzu verilmemesi, alınmaması
- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek
    toplam ceza
 
210
110.000
  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu
    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük
    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu
    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya
    bulundurulmaması
 
- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza
 
- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam
   ceza
 
210 
                                          
 
 
 
 
11.000
 
110.000
 
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme
    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe
    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha
    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması
 
210
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve
    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 
    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara
    uymayanlara
 
5.000
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak
    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  
    kullanmaksızın işlem yapanlara
 
260
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine
    getirmeyen matbaa işletmecilerine
 
-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   
    usulsüzlük cezası
   
 
800
 
 
158.000
  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma
    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin
    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine
    getirmeyenlere
 
1.100
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel
    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi
    adına
 
800
MADDE 355- b) Damga Vergisinde  
  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 1,79
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 
madde hükmüne uymayanlar için ceza
 
 
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında
 
1.370
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde
    tespit edilenler hakkında
 
690
 
 
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 340
 
 
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.100.000
       
 

Yorum girebilirsiniz

 Security code