Vergi Usul Kanununda Yer Alan Usulsüzlük, Özel Usulsüzlük ve Bazı Parasal Değerlerin 2015 Yılı İçin Uygulanacak Tutarları Belirlendi.

30 Aralık 2014 tarihli  Resmi Gazete ’de yayımlanan 442 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ; Kanunun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler belirlenmiştir.

 

Söz konusu hadler ve tutarlar aşağıda liste halinde gösterilmiştir.

 

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

Uygulanacak Miktar (TL)

MADDE 352- 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

                                

    120

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı                                                                          

 

77

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

 

39

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar   

                                                                                           

18

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

 

10,60

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

                                                      

4,80

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

1- Sermaye şirketleri

 

 

 

66

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

 

39

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

 

18

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

     olanlar     

                                                                                      

10,60

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                                

4,80

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            

 

2,60

MADDE NO – KONUSU

2015 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

- Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek

    toplam ceza

 

                                                         200

                    106.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

    bulundurulmaması

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam

   ceza

 

                                          200 

                                          

 

 

 

 

                                   10.600

 

          106.000

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe

    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

200

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara

    uymayanlara

 

                    4.800

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara

 

250

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

    getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

    usulsüzlük cezası

   

 

770

 

 

150.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

 

                      1.060

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi

    adına

 

                       770

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,70

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

                                       1.300

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

 

660

 

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

330

 

 

    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.060.000

       

 

 

 

 

 

Tebliğin tam metni aşağıdaki gibidir.

 

30 Aralık 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29221

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 442)

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2014 yılında uygulanan tutarların ve hadlerin, 2014 yılı için %10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan tutarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

Tebliğ olunur.

 

Ekler için tıklayınız

Yorum girebilirsiniz

 Security code

aqovubuvoxi

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Online <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin Online</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

arifapahhfpu

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin 500 Mg</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

olenaximir

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/