Türkiye -Meksika Arasında Çifte Vergilendirmeyi önleme anlaşması hakkında.

20 Şubat 2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 6594 Sayılı Kanun’la Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti arasında 17 Aralık 2013 tarihinde imzalanmış olan “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”  ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
 
Bununla birlikte, anlaşma henüz yürürlüğe girmemiştir. Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı alınmasından sonra ülke parlamentolarının onayı ile anlaşma yürürlüğe girecektir.
 
Kanun Metni aşağıdaki gibidir.

20 Şubat 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29273

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ
HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE
VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL
OLMA ANLAŞMASININ VE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ
UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN
Kanun No. 6594                                                                                                 Kabul Tarihi: 4/2/2015
MADDE 1 – (1) 17 Aralık 2013 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
19/2/2015

Yorum girebilirsiniz

 Security code