Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında

11.06.2015 tarih ve 29383 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7603 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yürürlüğe konmuştur.
 
Söz konusu Kararın 1. maddesi ile  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 3. Maddesinde değişiklik yapılmış ve ;  25.000 TL'yi aşan Türk parasının Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yurtdışına çıkarılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı için belirlenen esaslar kaldırılmış ve Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin ihracının serbest olduğu hükmü eklenmiştir. Buna göre Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın ‘’Türk Parası’’ başlıklı 3üncü maddesi aşağıdaki gibidir.
 
Madde 3 - a) Türk parası ve Türk parasıyla ödemeyi sağlayan belgelerin yurttan ihracı ve yurda ithali serbesttir.
b) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye'de Türk parası ile ödeme, tahsilat ve tevdiatta bulunmaları serbesttir.
c) Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurtdışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk Lirası transferlerine ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren 30 gün içinde Bakanlıkça belirlenecek mercilere bildirirler.
d) 25.000 TL'yi aşan Türk parasının yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır.
 
 
Kararın 2. maddesi ile  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 4. maddesinde yapılan değişiklik ile Yolcu beraberinde yurt dışına yurt dışına çıkarılacak para 5.000 ABD Doları iken ; yapılan değişiklik ile 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılmasının Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılacağı hükme bağlanmıştır. Ayrıca Yurda döviz ithali ve yurttan döviz ihracı serbest olduğu hükme bağlanmıştır. Buna göre Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın ‘’Döviz’’ 4üncü maddesinde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 
Madde 4 - a) Yurda döviz ithali ve yurttan döviz ihracı serbesttir.
f) 10.000 Avro veya eşitini aşan efektifin yurt dışına çıkarılması Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde yapılır.
 
Söz konusu Kararın 3. maddesi ile  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın  "Türkiye'den gidecek yerli sermaye" başlıklı 13. Maddesinde yapılan değişiklik ile maddenin  3. fıkrasına göre yapılacak bildirimlerin Müsteşarlık dışında Ekonomi Bakanlığına da yapılması belirlenmiştir. 13üncü maddede yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.
 
(3) Bankalar ve gümrük idareleri yurt dışında yatırım veya ticari faaliyette bulunmak üzere sermaye ihraç eden Türkiye'de yerleşik kişileri, her bir işlem tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığa ve Ekonomi Bakanlığına bildirirler.
(4) Bakanlık, bu maddenin uygulaması ile ilgili olarak Türkiye'de yerleşik kişilerden istenecek bilgi, belge ve bunların gönderilme süreleri ile gönderileceği kuramlara ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir.

Yorum girebilirsiniz

 Security code