Turist Rehberlerin vergilendirilmesi

19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlana  289 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile turist rehberlerinin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Tebliğde turist rehberleri eylemli ve eylemsiz olmak üzere iki grupta değerlendirilmiş ve buna göre nasıl vergilendirilecekleri belirlenmiştir.
 
Eylemli Rehberler 
 
Eylemli olarak turist rehberliği mesleğini fiilen yapanların, Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yer alan muafiyet hükümlerinden yararlanmaları mümkün bulunmadığı belirtilerek  eylemli turist rehberlerinden faaliyetlerini kendi nam ve hesabına mutat meslek olarak süreklilik arz edecek şekilde fiilen yaptıkları vergi dairelerince tespit edilenlerin, Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazancının vergilendirilmesine ilişkin hükümleri çerçevesinde vergilendirmeye tabi tutulacağı açıklanmıştır.
 
Faaliyetini süreklilik arz etmeyecek şekilde yapanlar ise Gelir Vergisi Kanunu'nun 82. maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi kapsamında değerlendirilecektir. (Arızi kazançların 2015 yılı için 23.000 TL'si gelir vergisinden istisnadır.)
 
Eylemsiz Rehberler 
 
Tebliğde Eylemsiz turist rehberlerinin Gelir Vergisi Kanununun 66 ncı maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi uyarınca gelir vergisi muafiyetinden yararlanabileceği belirtilmiştir. Bu şekilde çalışan rehberlere ödeme yapan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin, yaptıkları bu ödemeler sonucunda gider pusulası düzenlemelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.
 
Serbest meslek kazancının devamlı veya arızi nitelikte ya da gelir vergisinden muaf olmasının gelir vergisi tevkifatı açısından bir önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle turist rehberlerine yapılan serbest meslek ödemeleri üzerinden tevkifat yapmakla sorumlu olanlarca % 20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması zorunludur.
 
Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 

Kanunun Tam Metni İçin Tıklayınız

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code