Nakdi sermaye artışı uygulamasına ilişkin Bakan Kurulu Kararı

30 Haziran 2015 tarihli ve 29402 sayılı Resmi Gazete ’de nakit sermaye artırımında uygulanacak indirim oranına ilişkin 2015/7910 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.
 
Bilindiği üzere 7 Nisan 2015 tarih 29319 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 6637 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun, kurumlar vergisi matrahının tespitinde ; kurum kazancından yapılabilecek indirimlerin düzenlendiği 10. Maddesine eklenen ‘’ı’’ bendi ile nakdi sermaye artışları teşvik edilmiştir.  Düzenleme ile nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanan faizin yarısının kurumlar vergisi matrahından indirilmesi imkanı sağlanmış olup, Söz konusu hüküm 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Söz konusu düzenlemede genel indirimi oranı %50 olarak belirlenmiştir. Bu defa yayımlanan  2015/7910 No.lu Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen indirim oranları aşağıdaki gibidir.
 
%50 indirim oranına;
 
a) Payları borsada işlem gören halka açık sermaye şirketlerinden, indirimden yararlanılan yılın son günü itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde borsada işlem görebilir nitelikte pay olarak izlenen payların nominal tutarının ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranı;
 1) %50 ve daha az olanlar için ilave 25 puan,
 2) %50'nin üzerinde olanlar için ilave 50 puan,
b) Nakdi olarak artırılan sermayenin, yatırım teşvik belgeli üretim ve sanayi tesisleri ile bu tesislere ait makine ve teçhizat yatırımlarında ve/veya bu tesislerin inşasına tahsis edilen arsa ve arazi yatırımlarında kullanılması durumunda, yatırım teşvik belgesinde yer alan sabit yatırım tutarı ile sınırlı olmak üzere ilave 25 puan,
ilave edilerek uygulanacaktır.
 
Diğer taraftan söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli oranının %0 olarak uygulanacağı şirketler de belirlenmiş olup; aşağıdaki gibidir.
 
a) Gelirlerinin %25 veya fazlası şirket faaliyeti ile orantılı sermaye, organizasyon ve personel istihdamı suretiyle yürütülen ticarî, ziraî veya serbest meslek faaliyeti dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış geliri gibi pasif nitelikli gelirlerden oluşan sermaye şirketleri için %0,
 
b) Aktif toplamının %50 veya daha fazlası bağlı menkul kıymetler, bağlı ortaklıklar ve iştirak paylarından oluşan sermaye şirketleri için %0,
 
c) Artırılan nakdi sermayenin başka şirketlere sermaye olarak konulan veya kredi olarak kullandırılan kısmına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,
 
ç) Arsa ve arazi yatırımı yapan sermaye şirketlerinde arsa ve arazi yatırımına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,
 
d) 9/3/2015 tarihinden, 5520 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yürürlüğe girdiği 1/7/2015 tarihine kadar olan dönemde, sermaye azaltımına gidilmiş olması halinde, azaltılan sermaye tutarına tekabül eden tutarla sınırlı olmak üzere %0,
 
olarak uygulanır.
 
Nakdi Sermaye Teşvikinden Yararlanmayacak Olanlar 
 
Finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüslerinin KVK’nun 10/1 maddesi (ı) bendinde düzenlenen söz konusu indirimden yararlanmayacağı Kanunla belirlenmiş olmakla birlikte Bakanlar Kurulu Kararında da yinelenmiştir.
 
Ayrıca yine Kanunda belirtilen Sermaye şirketlerine nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklananlar dâhil olmak üzere, sermaye şirketlerinin birleşme, devir ve bölünme işlemlerine taraf olmalarından veya bilançoda yer alan öz sermaye kalemlerinin sermayeye eklenmesinden kaynaklanan ya da ortaklar veya bu Kanun'un 12'nci maddesi kapsamında ortaklarla ilişkili olan kişilerce kredi kullanılmak veya borç alınmak suretiyle gerçekleştirilen sermaye artırımları, indirim hesaplamasında dikkate alınmayacağına dikkat çekilmiştir.

 

Yorum girebilirsiniz

 Security code