II.Sayılı ÖTV Listesi Uygulama Tebliği

18 Nisan 2014 tarih ve 29330 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan  “Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği” İle Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (II) sayılı listede yer alan mallara ilişkin hükümler ile bu hükümlerle ilgili olmak üzere adı geçen Kanun'un uygulanmasına dair usul ve esaslara yönelik açıklamalar yapılmıştır.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı; kayıt ve tescile tabi olmayanların ise ithalatı, imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabidir.
 
Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede, yarı römorklar için çekiciler, binek otomobilleri ve esas itibarıyla insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu taşıtlar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, özel amaçlı motorlu taşıtlar, motosiklet, helikopter, uçak, gemi, yat, eğlence ve spor tekneleri gibi taşıtlar yer almaktadır.
 
Tebliğde Listenin kapsamı, mükellefiyete ilişkin tanımlar, vergiyi doğuran olay, mükellef ve vergi sorumlusu, istisnalar ve vergi indirimi, matrah, oran ve müteselsil sorumluluk, vergilendirme dönemi ve beyanı, taşıtın ilk iktisabında ve sonrasında vergileme ile  diğer hususlara ilişkin açıklamalar yapılmış olup, tebliğ metnine linkten ulaşabilirsiniz.