İhraacat işlemlerinde E-Fatura Uygulaması 1 Yıl ertelendi.

25 Aralık 2015 tarih 29573 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 461 nolu VUK Genel Tebliği ile 454 nolu VUK Genel tebliğinde değişiklik yapılarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin ihracat ve yolcu beraberi eşya ihracı işlemlerine ait faturaların e-Fatura olarak düzenlenme zorunluluğu başlangıç tarihi 1.1.2017 olarak değiştirilmiştir.
 
Bilindiği üzere 454 nolu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede;  E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da  1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyecekleri açıklanmıştır.
 
Bu defa 461 nolu VUK Genel Tebliği ile yapılan düzenlemede yukarıda yer alan 1 Ocak 2016 tarihi, 1 Ocak 2017 olarak değiştirilmiştir.
 
Tebliğin tam metni aşağıdaki gibidir.
 

25 Aralık 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29573

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 461)
20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)'nin "3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da 1/1/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Söz konusu faturaların e-fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleriwww.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan "e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu"nda ayrıntılı olarak açıklanacaktır.”
Tebliğ olunur.