Gelir Vergisi Kanunu’nda Yer Alan İstisna ve İndirimlere ilişkin Olarak 2015 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2015 yılında uygulanacak olan;  Gelir Vergisi Kanunu’nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları,  2014 yılı için açıklanan %10,11 oranı  dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 287 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

 

Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2015 yılı gelirlerine ilişkin olarak uygulanacak istisna ve indirim rakamları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Kanun Maddesi

Açıklama

İstisna /İndirim

Md.21

Mesken kira gelirleri istisnası

3.600 TL

Md.23

Günlük yemek yardımı istisnası

13 TL

Md.31

1 Derece  Sakatlık indirimi

880 TL

Md.31

2 Derece  Sakatlık indirimi

440 TL

Md.31

3 Derece  Sakatlık indirimi

200 TL

Mük. Md. 80

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna

10.600 TL

Md. 82

Arızi Kazançlara ilişkin istisna

23.000 TL

Md.86

Beyanname verme sınırı

1.500 TL

Md.76/2(mülga)*

1/1/2006 dan önce ihraç edilen bazı
menkul kıymetlere uygulanacak indirim oranı

1 den büyük olması nedeniyle beyan dışı

 

* Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.

İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2014 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 10,11'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 9,74'tür.

Bu oranlar dikkate alındığında, 2014 yılı gelirlerine uygulanacak indirim oranı birden büyük çıkmaktadır.

Bu kapsamda, 2014 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranının birden büyük olması dolayısıyla beyan edilmeyecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Tebliğde konuya ilişkin detaylı açıklamalar yapılmış olup, yukarıda belirtilen istisna ve indirimlere ayrıca tebliğde yapılan diğer (basit usule tabi olma hadleri, özel kar hadleri vb.)  düzenlemelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.gib.gov.tr/index.php?id=1079&uid=GQ4Qqj49rt79C4Ep&type=teblig

Yorum girebilirsiniz

 Security code