Elektronik Ürün Senedi

3 Haziran 2015 tarih ve 29375 sayılı Resmi Gaztede yayımlanan 452 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan ve 12/11/2011 tarihli ve 28110 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği uyarınca;  Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre Elektronik Kayıt Kuruluşu (EKK) tarafından elektronik ortamda oluşturulan elektronik ürün senedi alım satım belgesi (ELÜS alım satım belgesi) Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış  ve bu belgeyi düzenleyenlere bilgi verme zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğ 01 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
 
Bu belgenin düzenlenmesi, gönderilmesi ve kullanımına ilişkin olarak tebliğde yapılan açıklamalar şu şekildedir.
 
5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanun kapsamında lisanslı depo işletmelerinde depolanan tarım ürünlerinin bu ürünleri temsil eden ELÜS vasıtasıyla alım satımında her bir el değiştirme aşamasında EKK tarafından ELÜS alım satım belgesi düzenleneceğinden ELÜS alım satımına taraf olanlar bu işlem için ayrıca fatura veya diğer herhangi bir belge düzenlemeyecek, alım satım işlemi EKK tarafından kendisine iletilen bilgilere göre düzenlenen ELÜS alım satım belgesi ile tevsik edilecektir. ELÜS alım satımına taraf olanların, EKK tarafından kendilerine iletilen ELÜS alım satım belgesinin kağıt çıktılarını vergi kanunlarının öngörmüş olduğu süreler dâhilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlü oldukları tabiidir.
 
ELÜS alım satım belgesi en az aşağıdaki bilgileri ihtiva eder.
a) Düzenlenme tarihi.
b) İşlem tarihi.
c) Her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak üzere düzenleme sırasına göre verilecek müteselsil sıra numarası.
ç) Her bir ELÜS satıcısı için her hesap dönemi başından itibaren 1’den başlamak üzere düzenleme sırasına göre verilecek müteselsil sıra numarası.
d) ELÜS’ü alan ve satanın;
1) Adı-soyadı/unvanı,
2) Adresi,
3) Varsa vergi dairesi,
4) T.C. kimlik numarası (vergi kimlik numarası).
e) Alım satıma konu ELÜS’ün;
1) Temsil ettiği ürünün türü, tipi, hasat yılı, lisanslı depo işletmesinin unvanı ve ürünün depolandığı yer,
2) Temsil ettiği alım satıma konu ürün miktarı,
3) Alım satım bedeli.
f) EKK’nın;
1) Unvanı,
2) Adresi,
3) Vergi Dairesi,
4) Vergi kimlik numarası.
(Bu bentteki bilgiler dip not olarak yazılacaktır.)
g) “452 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca düzenlenmiştir.” ibaresi.
 
Bilgi Verme Zorunluluğu
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş EKK’ya, bu bölümde açıklanan esaslar dahilinde, ELÜS alım satım belgesine ilişkin bilgilerin elektronik ortamda (Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemine (BTRANS) aracılığıyla) gönderilmesi zorunluluğu getirilmiştir.
Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üzere EKK tarafından düzenlenen her bir ELÜS alım satım belgesine ilişkin bilgilerin takip eden ayın son günü saat 24.00’a kadar BTRANS aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir.
ELÜS alım satım belgesi ile ilgili olarak istenecek bilgilere ilişkin format ve standartlar BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır. Bilgi verme formatında ve standartlarında yapılacak ekleme, çıkarma, zorunlu alan olarak belirleme gibi değişiklikler de ayrıca BTRANS aracılığıyla duyurulacaktır.
Maliye Bakanlığınca bu Tebliğ doğrultusunda belirlenerek duyurulacak format ve standartlar dışında elektronik ortamda (BTRANS aracılığıyla dahi olsa) gönderilen bilgiler gönderilmemiş sayılacak, kâğıt ortamında verilen bilgiler hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir.
Cezai Müeyyide
Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara riayet edilmemesi halinde ilgililere Vergi Usul Kanununda yer alan cezalar tatbik edilir.
 
Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kanunun Tam Metni İçin Lütfen Tıklayınız.

Yorum girebilirsiniz

 Security code