E-Gelir Vergisi tarifesindeki istisnalar ve indirimlere ilişkin hadler ve tutarlar

Maliye Bakanlığı tarafından, 2016 yılında uygulanacak olan;  Gelir Vergisi Kanunu’nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları,  2015 yılı için açıklanan %5,58 (beş virgül elli sekiz) oranı  dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 25 Aralık 201% tarih 29573 nolu Resmi Gazete ‘de yayımlanan 290 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.
 
Söz konusu tebliğdeki bilgiler çerçevesinde, 2016 yılı gelirlerine ilişkin olarak uygulanacak istisna ve indirim rakamları aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

Kanun Maddesi

Açıklama

İstisna /İndirim

Md.21

Mesken kira gelirleri istisnası

3.800 TL

Md.23/8

Günlük yemek yardımı istisnası

13,70 TL

Md.31

1. derece  engellilik indirimi

900 TL

Md.31

2. derece  engellilik indirimi

460 TL

Md.31

3. derece  engellilik indirimi

210 TL

Mük. Md. 80

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna

11.000 TL

Md. 82

Arızi Kazançlara ilişkin istisna

24.000 TL

Md.86 *

Beyanname verme sınırı

1.580 TL

Md.76/2(mülga)**

1/1/2006 dan önce ihraç edilen bazı
menkul kıymetlere uygulanacak indirim oranı

%60,39

 
* Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2016 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.580 TL olarak tespit edilmiştir. Tevkifata tabi tutulmuş menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, GVK 103 maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan (2016 takvim yılı gelirleri için 30.000 TL) tutardır.
 
** Gelir Vergisi Kanununun indirim oranı uygulamasına yönelik 76 ncı maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmakla birlikte, anılan Kanunun geçici 67 nci maddesinin (9) numaralı fıkrası hükmü gereğince 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yürürlükte olan hükümler esas alınacağından, indirim oranı uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür.
 
İndirim oranı; Vergi Usul Kanununa göre o yıl için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranının, aynı dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranına bölünmesi suretiyle tespit edilmektedir.
 
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 2015 yılı için tespit edilmiş olan yeniden değerleme oranı % 5,58'dir. Bu dönemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluşan bileşik ortalama faiz oranı ise % 9,24'tür.
 
Buna göre, 2015 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı (%5,58/%9,24 =) %60,39 olmaktadır.
 
Bu kapsamda, 2015 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.
 
Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.
 
Ayrıca, ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
 
Diğer taraftan, geçici 67 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından 1/1/2006 tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca vergi tevkifatı yapılmakta olup, bu gelirlerin beyanı ve bu gelirlere indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.
Tebliğde konuya ilişkin detaylı açıklamalar yapılmış olup, yukarıda belirtilen istisna ve indirimlere ayrıca tebliğde yapılan diğer (basit usule tabi olma hadleri, özel kar hadleri vb.)  düzenlemelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 

Kanunun Tam Metni İçin Tıklayınız.

Yorum girebilirsiniz

 Security code

amoruhathun

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxicillin</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/

buxamirizu

http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin 500mg Capsules For Sale <a href="http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/">Amoxil</a> http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/