E-Defter ve E-Fatura Uygulamaları kapsamı hakkında

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Genel Tebliği ile E-Defter ve E-Fatura uygulamalarının kapsamı genişletilmiş ve ve ihracat işlemlerinde e-Fatura uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. 
 
Kapsama Alınan Mükellefler 
 
Söz konusu tebliğ ile 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen mükelleflere ilave olarak aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. 
 

a. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
b. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.
c. Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflere,
elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

Uygulama Süreci 
 
Yukarıda (a) bendindeki şartı, 2014 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 2015 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren; elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadırlar.
 
Yukarıda (b) ve (c) bentlerinde sayılanlardan 20 Haziran 2015 tarihinden önce lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, 20 Haziran 2015 tarihinden sonra lisans alan veya mükellefiyet tesis ettirenler ise, lisans aldıkları ya da mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorunda olacaklardır. Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.
 
Tebliğde konuya ilişkin detaylı örnekler verilmiştir. Ayrıca Tebliğ kapsamında elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen mükellefler; tam bölünme, birleşme veya tür (nev’i) değişikliğine gitmeleri halinde devrolunan veya birleşilen tüzel kişi mükellefler ile tam bölünme veya tür (nev’i) değişikliği sonucunda ortaya çıkan yeni tüzel kişi mükellefler de e-Fatura uygulamasına geçmek ve elektronik defter tutmak zorunda olacaklardır. Bu durumda uygulamalara geçme süresi hiçbir koşulda işlemin ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı geçemeyecektir.
 
İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması
 
E-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 11. maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını da  1 Ocak 2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir.
 
Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kanunun Tam Metni İçin Lütfen Tıklayınız

Yorum girebilirsiniz

 Security code