E-Defter ,E- Fatura, E- Tebligat ve E-Arşiv Hakkında

Bilindiği üzere, bir kısmı daha önce de başlamış olan elektronik uygulamalara önümüzdeki hesap döneminde dahil olacak mükellefler için ve diğer elektronik uygulamalar için 01.01.2016 tarihine kadar başvuruların tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu uygulamalara ilişkin sirkülerlerimiz daha önce yayımlanmış olmakla birlikte aşağıda kısaca hatırlatılması uygun görülmüştür.
 
E-defter ve E-fatura Uygulamaları
 
20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 454 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Genel Tebliği ile e-defter ve e-fatura uygulamalarının kapsamı genişletilmiştir. Buna göre, 2014 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflere 1 Ocak 2016tarihinden itibaren elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Kapsama giren mükelleflerin gerekli başvuruları yaparak en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.
 
Konuya ilişkin detaylara 25.06.2015 tarih 2015 -047 nolu sirkülerimizde yer verilmiştir.
 
E-arşiv Uygulaması
 

30 Aralık 2013 tarihli mükerrer Resmi Gazate'de yayımlanan 433 sıra numaralı VUK Genel Tebliği'ne göre internet üzerinden mal ve hizmet satışı olup, 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 01.01.2016 tarihi itibarıyla e-arşiv kullanma zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca diğer mükellefler tarafından ihtiyari olarak da kullanılabilecektir.
İnternet üzerinden mal ve hizmet satışında bulunup 2014 yılı brüt satış hasılatı tutarı brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon TL ve üzeri olan ancak e-fatura, e-defter zorunluluğu kapsamına girmeyen mükelleflerin önce e-faturaya  ve  1 Ocak 2016 tarihine kadar da e-arşive geçmeleri gerekmektedir.
Kapsama giren mükelleflerin 01.01.2016 tarihinden önce e-arşiv başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlamaları gerekmektedir.
Konuya ilişkin detaylara 12.01.2015 tarih 2015 -013 nolu sirkülerimizde yer verilmiştir

Elektronik Tebligat
 
27.08.2015 tarihli ve 29458 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 456 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Kurumlar vergisi mükellefleri ile Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlara elektronik tebligat uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir
 
Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılacaktır. Bu bağlamda vergi dairesine bildirimde bulunulması ve elektronik tebligat adresi edinilmesine ilişkin yükümlülüklerin, en geç 01.01.2016 tarihine kadar, yerine getirilmesi gerekmektedir.
 
Konuya ilişkin detaylara 02.09.2015 tarih 2015 -055 nolu sirkülerimizde yer verilmiştir.
 

Yorum girebilirsiniz

 Security code