6645 Sayılı Kanun ile AGİ ve İş Başı Eğitime ilişkin Teşvikler.

Asgari Geçim İndirimi ve İşbaşı Eğitimine İlişkin Teşvikler 
 
23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 6645 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile vergi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler de yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
 
Asgari Geçim İndiriminde Üçüncü Çocuk 
 
Kanun’un 8. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine ", üçüncü çocuk için % 10," ibaresi eklenerek 3. çocuk için asgari geçim indirimi oranı % 5'ten % 10'a çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklik 1 Mayıs 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Yapılan değişiklik metni aşağıdaki gibidir.
 
MADDE 8 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir.
 
Buna göre asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5 olarak hesaplanacaktır.
 
İşbaşı Eğitimlerine İlişkin İndirim 
 
6645 Sayılı Kanunun 9. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine yapılan ilave ile işbaşı eğitim programlarına ilişkin olarak işverenlere indirim imkanı sağlanmıştır. Yapılan değişiklik metni aşağıdaki gibidir.
 
MADDE 9 – 193 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).”
 
Söz konusu Kanuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kanun Metni, Tıklaynız  

Yorum girebilirsiniz

 Security code