2015 Yılı İçin Uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisine İlişkin İstisna Tutarları ve Tarife Açıklanmıştır.

30 Aralık 2014 tarihli ve 29221 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 46 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, veraset ve intikal vergisinde istisna tutarları ile uygulanacak tarife 2014 yılı için belirlenen % 10,11 yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

 

Buna göre, 1/1/2015 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

-Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 161.097 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 322.392 TL),

-İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 3.711 TL,

-Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3.711 TL

olarak dikkate alınacaktır.

 

1/1/2015 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

 

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla

İntikallerde

İvazsız İntikallerde

İlk                           200.000 TL için

1

10

Sonra gelen             480.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.060.000 TL için

5

20

Sonra gelen          1.900.000 TL için

7

25

Matrahın              3.640.000 TL’yi aşan

bölümü için

10

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tebliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141230-11.htm

Yorum girebilirsiniz

 Security code