Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Maktu Hadlere İlişkin Olarak 2015 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar Açıklanmıştır.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2015 yılında uygulanacak olan Vergi Usul Kanunu’nun çeşitli maddelerinde yer alan istisna ve indirim rakamları,  2014 yılı için açıklanan % 10,11 oranı  dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve 31 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de  yayımlanan 442 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

VUK'da yer alan Usülsüzlük ve Özel Usülsüzlük cezalarında 2016 yılında uygulanacak tutarlar

25 Aralık 2015 tarih 29573 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 460 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ; Kanunun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler belirlenmiştir.

Amortisman oranlarında değişiklik ve ilaveler.

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 458 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ekinde yer alan amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Yeniden belirlenen ve değiştirilen faydalı ömürler ve amortisman oranları 25 Aralık 2015 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

2016 Yılında Gerçekleşecek İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Uygulanacak İade Sınırı Belirlenmiştir.

Maliye Bakanlığı tarafından, 2016 yılına ilişkin olarak indirimli orana tabi işlemlerden doğan  iade taleplerinde uygulanacak olan tutar , 25 Aralık 2015 tarih 29573 nolu  Resmi Gazete ’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) ile  duyurulmuştur.

2016 Yılında uygulanacak Harç tutarları

25.12.2015 tarih ve 29573 Sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 75 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği’nde Kanuna bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında arttırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiş olup, listelere sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Sayfa: sonuçlar 1 için 10 - Toplam: 72