Kesin Mizan Bildirimleri Hakkında

Bilindiği üzere; 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere 2010 ve izleyen müteakip dönemlerde elektronik ortamda Kesin Mizan Bildirimi verme zorunluluğu getirilmiş ve bildirimin gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 
Bu kapsamda, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin de 30 Nisan 2016 tarihine kadar (tatil gününe denk gelmesi nedeniyle 02.05.2016) 2015 yılı kesin mizanlarını elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
 
Herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamak için bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.