Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar


Bağımsız Denetime tabi olacak şirketler, Maliye Bakanlığının 12/2/2016 tarihli ve 216 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 16/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu karar 19.03.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanmış olup, ilgili değişiklik aşağıdaki gibidir.
 
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR
 
     MADDE 1- 19/12/2012 tarihli ve 2012/4213 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.
     b) Yıllık net satış hasılatı seksenmilyon ve üstü Türk Lirası.
     
     MADDE 2- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin birinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.
     b) Yıllık net satış hasılatı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası."
     
     MADDE 3- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin ikinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     a) Aktif toplamı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.
     b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.
    
    MADDE 4- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin üçüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.
     a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.
     b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.
    
    MADDE 5- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin dördüncü sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.
     b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.
      
     MADDE 6- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin altıncı sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.
     b) Yıllık net satış hasılatı altmışmilyon ve üstü Türk Lirası.
     
    MADDE 7- Aynı Karara ekli (II) sayılı listenin yedinci sırasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
     a) Aktif toplamı otuzmilyon ve üstü Türk Lirası.
     b) Yıllık net satış hasılatı kırkmilyon ve üstü Türk Lirası.
     
     MADDE 8- Bu Karar 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
    
     MADDE 9- Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Lütfen Resimleri Görüntüleyiniz