Kreş Yardımı, İstisna Kapsamında Makine Teçhizat Alımı, Konut Tesliminde KDV Oranı, Tapu Harcı ve Alkollü İçkilerde ÖTV Oranlarına İlişkin BKK YayımlanmıştırKreş Yardımı, İstisna Kapsamında Makine Teçhizat Alımı, Konut Tesliminde KDV Oranı, Tapu Harcı ve Alkollü İçkilerde ÖTV Oranlarına İlişkin BKK Yayımlanmıştır

 
5 Mayıs 2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmi Gazete’nde yayımlanan 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
 
1. Kadın Hizmet Erbabına Kreş ve Gündüz Bakım Evi Kapsamında Hizmet Verilmesi Şeklinde Sağlanan Menfaatlere Getirilen İstisna  
 
7103 Sayılı  Kanunun 4. maddesiyle, Gelir Vergisi Kanunu’nun Ücretlerde İstisnaların Düzenlendiği 23. maddesine yapılan ilave ile; İşverenlerce kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatler ile işverenler tarafından söz konusu hizmetin işyerinde verilmemesi durumunda kadın hizmet erbabına aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları ücret istisnası kapsamına alınmıştı. 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesiyle, söz konusu istisna haddi %50 olarak belirlenmiştir.
 
Buna göre, kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımında gelir vergisi istisnası tutarı 2018 yılında aylık (2.029,50 * %50 = ) 1.014,75 TL  olarak belirlenmiştir.
 
2. KDV İstisnası Uygulanacak Yeni Makina ve Teçhizat Listesi
 
7103 sayılı Kanun ile sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere alınan yeni makina ve teçhizata ilişkin Vergi Usul Kanunu ve KDV Kanunu’nda yeni düzenlemeler yapılmıştı. Söz konusu düzenlemelere 03.04.2018 tarih 2018-021 sayılı sirkülerimizde yer verilmiş olup, bu defa  Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 30. madde uyarınca amortisman oran ve süreleri faydalı ömür süresinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilecek  ve KDV Kanununa eklenen geçici 39 uncu maddesine göre, katma değer vergisinden istisna kapsamında teslim edilebilecek yeni makine ve teçhizat listeleri 2018/11674 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4. maddesi ile belirlenmiştir.
 
İstisna kapsamında alınabilecek ve faydalı ömürlerinin yarısı dikkate alınabilecek yeni makine ve teçhizat listesi sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.  Ancak bu istisna kapsamına, listede yer alsa dahi, makine ve teçhizatın kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları dahil edilemeyecektir.

 
3. Konut ve İşyerleri için Tapu Harcı Geçici Bir Süreliğine Binde 15 Oranına İndirilmiştir
 
Harçlar Kanunu’na bağlı (4) sayılı tarifede “Tapu ve kadastro işlemlerinden alınacak harçlar” yer almaktadır. 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasının (a) bendinde sayılan tapu işlemleri üzerinden binde 20 oranında alınan tapu harcı, 31 Ekim 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) konut ve işyerleri için (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) binde 15’e düşürülmüştür.
 
4. Konutların Tesliminde Geçici Bir Süreliğine KDV Oranı %8’e İndirilmiştir
 
2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen geçici 3 üncü maddeye göre, 05.05.2018 - 31.10.2018 tarihleri arasında % 18 KDV oranına tabi konutların tesliminde oran  % 8 olarak  uygulanacaktır.
 
5. Bazı Alkollü İçkilerin ÖTV Oranları Değiştirilmiştir
 
Kararın 7. maddesiyle, ÖTV Kanununa ekli (III) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı malların asgari maktu vergi tutarları 184,3982 olarak değiştirilmiştir. Değişiklik listesi sirküler ekindeki BKK içerisinde yer almaktadır.
 
Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla