31/12/2019 Tarihine Kadar Yeni Alınan Bazı Makine ve Teçhizatta Amortisman Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir31/12/2019 Tarihine Kadar Yeni Alınan Bazı Makine ve Teçhizatta Amortisman Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir
 
25 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 497 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat için hesaplanacak amortismanlarda faydalı ömür sürelerinin yarısının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.
 
Bilindiği üzere 7103 sayılı Kanun’un 16. maddesiyle Vergi Usul Kanunu’na eklenen Geçici 30. madde ile yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat için hesaplanacak amortismanlarda faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınabilme imkanı sağlanmıştır.
 
Bu defa tebliğ ile madde uygulamasından yararlanabilecekler, kapsam dahilindeki makine-teçhizat, Uygulama kapsamında amortisman oran ve süresinin hesaplanmasına ilişin açıklamalar yapılmıştır.
 
Uygulamanın Kapsamı

Uygulamadan yararlanabilecek Gelir/kurumlar vergisi mükellefleri şu şekildedir.
 
- 6948 sayılı Kanuna göre sanayi sicil belgesini haiz olanlar, münhasıran imalat faaliyetinde kullanmak üzere

- 4691 sayılı Kanun, 5746 sayılı Kanun ve 6550 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunanlar, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere

Yatırım teşvik belgesini haiz olanlar, haiz oldukları yatırım teşvik belgesi kapsamındakatma değer vergisinden müstesna olarak iktisap edecekleri yeni makina ve teçhizat için uygulamadan yararlanabilecektir.
 
Sanayi sicil belgesini haiz olanlar, kapsamı 5/5/2018 tarihli ve 30412 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen makina ve teçhizat için Geçici 30 uncu madde uygulamasından yararlanabilecek olup, makina ve teçhizatın iktisap edildiği tarih itibarıyla sanayi sicil belgesini haiz olunması gerekmektedir.

Uygulama Kapsamındaki Makine Teçhizat
 
Geçici 30 uncu maddesi uygulaması bakımından makina ve teçhizat, amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan ve mal/hizmet üretimi ile Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan her türlü makina ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçlerini (konveyör, forklift vb.) ifade etmektedir.
 
Yatırım teşvik belgesi kapsamında iktisap edilen makina ve teçhizatlar bakımından, iktisap edilen kıymetin uygulamadan yararlanabilmesi için, öncelikle yatırım teşvik belgesi eki listede yer alması ve makina-teçhizat niteliğinde olması gerekmektedir.
 
Kapsam Dışı Değerlendirilenler
 
- Yatırım teşvik belgesinin düzenlenmesinden önce iktisap edilen makina ve teçhizatlar

Sarf malzemeleri ve yedek parçalar

Üretimde doğrudan ve zorunlu olarak kullanılanlar dışındaki masa, sandalye, koltuk, dolap, mefruşat gibi demirbaşlar,

- Otomobil, panel, arazi taşıtı, otobüs, minibüs, kamyonet, kamyon, treyler ve çekici gibi taşıt araçları (yüklü ağırlığı 45 tonu geçen offroadtruck tipi kamyonlar ile karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar, madencilikte kullanılan damperli kamyonlar, mikserli kamyonlar (beton pompası, silobas vb. monteli olanlar dahil), frigorifik kamyonlar, semi veya frigorifik treylerler, forkliftler, iş makinaları, vinçler, tarım makinaları ve benzerleri, hastane yatırımlarına ilişkin iktisap edilen ambulanslar, yalnızca havaalanlarında yolcuları terminalden uçağa ve uçaktan terminale taşımak için kullanılan ve trafiğe çıkmayan apron otobüsleri hariç). 

Örnekleriyle detay açıklamaların yer aldığı tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Lütfen Tıklayınız

Saygılarımızla