Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Teciline İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.
 
27 Mayıs 2017 tarih ve 30078  sayılı Resmi Gazete ’de yayımlana 7020 sayılı ‘’ Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ’’  ile muhtelif kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin hükümlere yer verilmiştir. Kanunun 7’nci maddesi ile 6183 sayılı Kanuna 48 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili:” başlığını taşıyan 48/A maddesi eklenmiştir.
 
Maddeye göre Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve 213 sayılı Kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalar ile bu alacaklara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi amme borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş olmak ve maddede belirtilen şartları taşımak koşuluyla vadesi bir yılı geçmemiş alacaklar, Maliye Bakanınca 36 ayı geçmemek üzere faiz ve teminat alınarak tecil olunabilecektir.
 
Tecil İmkanından Yararlanma Şartları:
 
Madde hükmünden yararlanacak borçlunun;
1. Başvuru tarihi itibarıyla en az 3 yıl süreyle; ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması,
2. Başvuru tarihinden geriye doğru 3 yıla ait vergi beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş olması (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.),
3. Bu madde kapsamına giren ve başvuru tarihi itibarıyla vadesi 1 yılı geçmemiş borcunun borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödenememiş olması,gerekmektedir.

Bu madde ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil edilen veya özel kanunlara göre ödeme planına bağlanan borcun bulunması madde hükmünden yararlanılmasına engel teşkil etmemektedir
 
Uygulanacak Faiz Oranı:
 
Madde kapsamında tecil edilen alacaklara, 48 inci maddeye göre belirlenen oranda faiz tatbik edilecektir. (21.10.2010 tarihinden itibaren %1 oranında tecil faizi uygulanmaktadır. )  
 
Teminat
 
Amme borçlusunun alacaklı tahsil daireleri itibarıyla tecil edilen borçlarının toplamı beşyüz bin Türk lirasını (bu tutar dâhil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde, gösterilmesi zorunlu teminat tutarı beşyüz bin Türk lirasını aşan kısmın %25’idir.
 
Maddede ayrıca Maliye Bakanı ve Bakanlar Kurulu’nun madde ile ilgili yetkilerine ve diğer hususlara yer verilmiş olup, maddenin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 
Lütfen Tıklayınız
 
Saygılarımızla